Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning, som ger kunskap om unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem.

Eleverna i länets årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i Liv och hälsa ung besvara frågor om hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati, och hur de ser på framtiden, för dem själva och för världen i stort.

Skiljer sig hälsa och upplevelser mellan killar och tjejer, om du är född i Sverige eller ett annat land, om du har en funktionsnedsättning eller beroende på var du bor? För att kunna bryta ur resultatet och kunna få säkert underlag på till exempel stadsdelar eller olika bakgrund, är det viktigt att länets elever får möjlighet att besvara enkäten.

Med resultatet från Liv och hälsa ung kan vi titta på om hälsan och livsvillkoren är ojämlikt fördelade bland unga i vårt län. Genom att använda Liv och hälsa ung ihop med annan kunskap och erfarenheter om unga, kan vi lägga upp strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik.

Till exempel har

  • Håbo kommun årliga demokratidagar där unga själva får diskutera frågor kring påverkan och delaktighet, i skolan och i kommunen.
  • Heby kommun tittat på livsstilsfaktorer som kan ha en koppling till psykisk hälsa och ska inleda en långsiktig satsning som ska genomföras ihop med unga och deras föräldrar.
  • Uppsala kommun haft ungdomsdialoger för att få underlag för framtagande av ett nytt barn- och ungdomspolitiskt program.
  • Region Uppsala använt frågor från Liv och hälsa ung i det analys- och uppföljningsverktyg som tagits fram för att följa hälsans utveckling i länet.
  • Hela länet kommit överens om att gemensamt jobba för en tobaksfri skoltid.
  • Uppsala universitet använt Liv och hälsa ung i forskning kring psykisk hälsa, bland annat studier kring psykisk ohälsa och skolprestationer.

Liv och hälsa ung genomförs nästa gång under våren 2019 och resultatet kommer att presenteras i april/maj.

Så här genomförs Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är en webbaserad undersökning som besvaras av elever i åk 7, 9 och 2 på gymnasiet i hela Uppsala län. Enkätundersökningen är samägd av kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala. 

I varje kommun finns en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för enkäten och ansvarar för utskick och kommunikation. I varje skola finns också en kontaktperson vars uppgift är att se till att enkäten genomförs. 

Enkäten besvaras i skolan under provliknande former och varje elev behöver ha tillgång till varsin dator eller surfplatta. Ansvarig lärare under svarstillfället ska fylla i en genomförandeenkät med frågor om bland annat vilken klass det gäller och hur många elever som var närvarande. 2019 genomförs Liv och hälsa ung under veckorna 6 – 9 (undantaget sportlovsveckan).

Innan eleverna svarar på enkäten finns en informationsfilm om undersökningen att visa i klassrummet. När undersökningen är genomförd och all data har hanterats återkopplas resultatet till kommunerna och skolorna