Stipendier, anslag & bidrag

Kulturlivet får stöd både på kommunal, regional och statlig nivå. Kultur och bildning har ett regionalt ansvar och arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor. Vi ger stöd till olika länsinstitutioner och andra organisationer som verkar i hela länet. Vi ger även stöd till enskilda konstnärer eller kulturarbetare i form av stipendier och ett tvåårigt konstnärligt utvecklingsstöd. På denna sida kan du hitta information och ansökningsblanketter för Region Uppsalas anslag och bidrag inom kulturområdet.

Konstnärligt utvecklingsstöd
Region Uppsalas kulturstipendier
Region Uppsalas kulturstipendier för unga
"Årets Uppskattning" - barn- och ungdomskulturpris
Regionalt projektbidrag
Projektbidrag till kultur för äldre

Bidrag till ungdomsorganisationer

Bidrag till studieförbunden

Dansbidrag
Filmbidrag
Årliga anslag
Nationella fonder - länkar

Vill du skicka e-post till någon av oss?
Skriv fornamn.efternamn@regionuppsala.se (eller vid dubbla efternamn: fornamn.efternamn.efternamn@regionuppsala.se)
Å, ä, ö skrivs a, a, o.

Konstnärligt utvecklingsstöd

Eva K Olsson, tel 018-617 62 63

Ett flerårigt stöd för att ge professionella kulturutövare möjlighet till utveckling och förnyelse. Stödet ska i första hand täcka utvecklingskostnader som inte kan finansieras på annat sätt och det riktar sig främst till små kulturgrupper eller enskilda utövare. Mottagaren får upp till 100 000 kr per år under en period av högst två år. Sista ansökningsdag: 1 november. Beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari året därpå.

Riktlinjer (pdf)
Ansökningsförfarandet är för närvarande under översyn, men möjligheten att ansöka öppnas senast i september.

Gustaf Broms - mottagare 2018-2019
Suranjana Ghosh - mottagare 2017-2018
Tove Berglund - mottagare 2016-2017
Anna Haglund - mottagare 2015-2016
Sara-Vide Ericson - mottagare 2014-2015

Kolbeinn Karlsson - mottagare 2013-2014
Thomas Bodén - mottagare 2012-2013

Anna-Karin Brus - mottagare 2011-2012

Girilal Baars - mottagare 2010-2011
Pär Fredin - mottagare 2009-2011
Helena Laukkanen - mottagare 2008-2010
Nahid Persson - mottagare 2007-2009
Katarina Sundkvist Zohari - mottagare 2006-2008
Susanne Levin – mottagare 2005-2007
SU-EN, Susanna Åkerlund – mottagare 2004-2006
Anders Rönnlund – mottagare 2003-2005

Region Uppsalas kulturstipendier

Eva K Olsson, tel 018-617 62 63

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden såsom litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk, eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning. Behöriga att tilldelas stipendier är personer som har verksamhet förlagd till, eller bor i, länet. Den totala stipendiesumman är 230 000 kr. Sista ansökningsdatum är den 
1 november. Beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari året därpå.

Riktlinjer (pdf)
Ansökningsförfarandet är för närvarande under översyn, men möjligheten att ansöka öppnas senast i september.

Region Uppsalas kulturstipendiater 2018 - motiveringar
Region Uppsalas kulturstipendiater 2017 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2016 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2015 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2014 - motiveringar

Landstingets kulturstipendiater 2013 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2012 - motiveringar

Landstingets kulturstipendiater 2011 - motiveringar

Landstingets kulturstipendiater 2010 - motiveringar

Landstingets kulturstipendiater 2009 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2008 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2007 - motiveringar
Landstingets kulturstipendiater 2006 - motiveringar

Region Uppsalas kulturstipendier för unga

Pia-Marit Ekström 018-611 62 86

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden, som litteratur, film, dans, konst, musik och teater.

Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Stipendiet är sökbart av individer/grupper. Det är också möjligt att föreslå individer/grupper för stipendium. Den årliga totala stipendiesumman är 50 000 kr. Antal stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kr och grupper 10 000 kr. Stipendierna kan variera mellan de olika konstområdena. Ansökan/förslag på stipendiater ska ske/lämnas på särskild blankett. Sista ansökningsdag är 15 februari.

Riktlinjer och mer information (pdf)
Blankett kulturstipendier för unga (ifyllningsbar pdf)

"Årets Uppskattning" - barn- och ungdomskulturpris

Pia-Marit Ekström 018-611 62 86

Utmärkelsen "Årets Uppskattning" kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Priset utgörs av
20 000 kr samt ett unikt framtaget konstverk. Mottagaren av "Årets Uppskattning" ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet.

Viktigt att tänka på är att priset inte går att söka utan att mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Förslag på mottagare kan lämnas av enskilda personer, kommuner och inom länet verksamma föreningar och organisationer. Den 15 mars ska förslagen ha inkommit till Kultur och bildning.

Läs mer om Årets Uppskattning och lämna förslag via webbformulär

Regionalt projektbidrag

Eva K Olsson, tel 018-617 62 63

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska Region Uppsala arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet. Ett medel i detta arbete är bidrag till regionala kulturprojekt inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening.

Projekt som är i linje med övergripande mål och strategier för Region Uppsalas kulturinsatser kan komma ifråga för regionalt projektbidrag. Juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller bolag, men ej enskilda personer, kan ansöka om regionalt projektbidrag.

Regionalt projektbidrag fördelas tre gånger per år. Ansökningsdatum för 2018 är senast fredag 2 mars för första fördelningen, fredag 17 augusti för andra fördelningen samt fredag 9 november för tredje fördelningen. Sammanlagt fördelar Kultur och bildning 830 000 kronor per år i regionalt projektbidrag. 

För information om tidigare års fördelningar av regionalt projektbidrag, se länkar nedan.

Ansökan om regionalt projektbidrag görs via Kulturdatabasen - Projektbidrag, se länk nedan. Ansökan öppnar omkring en månad före sista ansökningsdag.

Riktlinjer för bidraget (pdf)

Ansök och redovisa via Kulturdatabasen - Projektbidrag
Snabbhjälp Kulturdatabasen - Projektbidrag (pdf, 1 MB)

Redovisningsblankett (ifyllningsbar pdf) OBS! Redovisningsblanketten används enbart för att redovisa regionalt projektbidrag som beviljats före augusti 2017.

Listor över alla inkomna ansökningar samt beviljade bidrag för respektive år kan du se via länkarna nedan.

Regionalt projektbidrag 2018
Regionalt projektbidrag 2017
Regionalt projektbidrag 2016
Regionalt projektbidrag 2015
Regionalt projektbidrag 2014
Regionalt projektbidrag 2013
Regionalt projektbidrag 2012
Regionalt projektbidrag 2011
Regionalt projektbidrag 2010
Regionalt projektbidrag 2009
Regionalt projektbidrag 2008

Projektbidrag till kultur för äldre

Pia-Marit Ekström, tel 018-611 62 86

Under 2018 arbetar Kultur och bildning med Fokusår - Kultur för äldre. Fokusåret är en satsning inom området Kultur och hälsa. Som ett led i arbetet utlyses ett projektbidrag till kultur för äldre. Projektbidraget är sökbart av kommunala kultur- eller äldreomsorgsförvaltningar eller motsvarande. Ansökan görs via webbformulär. Sista ansökningsdag är torsdag 31 maj 2018.
Riktlinjer för bidraget (pdf)
Klicka här för ansökan via webbformulär

 

Bidrag till ungdomsorganisationer

Pia-Marit Ekström, tel 018-611 62 86

Region Uppsalas kulturnämnd ger årligen verksamhetsbidrag till distriktsorganisationer som bedriver regional verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län. Syftet med bidraget är att främja demokratin genom att stimulera barns och ungdomars engagemang i föreningslivet. Bidraget skall ge distriktsorganisationerna i länet ekonomiskt stöd för den regionala verksamheten, ledarutbildning samt samordning av lokalföreningarnas verksamhet.

Organisationen ska ha minst 200 inom länet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 6-25 år. Det ska finnas lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner.

Sista ansökningsdag är den 15 september.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer handläggs av Regionkontoret.

Normer (pdf)
Ansökningsblankett (pdf)

Bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Uppsala län

Jeanette Wetterström, tel 018-611 62 67

Region Uppsalas kulturnämnd fördelar årligen bidrag till studieförbundens distriktsorganisationer. Ansökan görs via webbformulär senast 15 oktober inför kommande år. 

Riktlinjer för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet (pdf)
Statsbidrag till studieförbund, villkor och fördelningskriterier (pdf)

Klicka här för att ansöka om bidrag via webbformulär

Dansbidrag

Eva Forsberg Pejler, tel 018-611 62 62

För att öka möjligheterna och stimulera utvecklingen för den professionella dansen i länet finns nu ett produktionsstöd att söka. Två ansökningstillfällen per år.
Ansökan om produktionsstöd för dans  

Filmbidrag

Louise Bown, tel 018-611 62 85

Filmverksamheten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja uppländska filmare i deras produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år och handläggningstiden är fyra veckor. 
Ansökan om bidrag för filmproduktion 

Årliga anslag

Eva K Olsson, tel 018-617 62 63

Region Uppsalas kulturnämnd fördelar inför varje nytt verksamhetsår anslag till institutioner och organisationer som har verksamhet av regionalt intresse inom kulturområdet. Ansökan om bidrag ska lämnas till Kultur och bildning senast den 15 oktober för nästkommande år. Verksamhetsplan och budget för det kommande året ska bifogas, liksom verksamhetsberättelse med resultaträkning från föregående år.

Nationella fonder

Statens kulturråd har en sammanställning av olika möjligheter att söka bidrag: www.kulturradet.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger bidrag till olika former av ungdomsprojekt: www.mucf.se

Allmänna arvsfonden stödjer projekt med målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning: www.arvsfonden.se

Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till professionellt verksamma konstnärer inom olika konstområden: www.konstnarsnamnden.se

Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer, såväl i Sverige som internationellt, inom bland annat kultur. postkodstiftelsen.se/sok-stod/