SUF-Konferens 2019

Göra skillnad för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter

Den 22 maj anordnades den nittonde nationella SUF-Konferensen på Uppsala Konsert och Kongress.
Närmare 250 deltagare fick ta del av forskning och metodutveckling gällande familjer där föräldrar har kognitiva svårigheter. Konferensdeltagarna kom bland annat från socialtjänst, habilitering, barnhälsovård, mödrahälsovård, förskola, skola och psykiatri.

Under förseminarierna, den 21 maj, gavs möjlighet till fördjupning utifrån temat "Göra skillnad för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter”.

Karin Borgström, Verksamhetsområdeschef för funktionshinderområdet, Nära Vård och Hälsa, inledde dagen och påtalade vikten av samverkan. Därefter höll Marlena Ranch, Regionråd, Region Uppsala ett invigningstal.

Förmiddagen fortsatte med att Ida Runge, doktorand vid Malmö Universitet föreläste om föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och deras erfarenheter av föräldraskap.
Mamma Rejin som har adhd berättade om hur hon tyckte att man kan göra skillnad i föräldraskapet, speciellt när det gäller bemötande.
Beth Tarleton, forskare vid Bristol Universitet, gav oss en inblick i det arbete som utförs i England och Skottland när det gäller föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på vilka anpassningar som är nödvändiga för stödets utformande.

Under eftermiddagen fick vi lyssna till en föreläsning av Lydia Springer, Psykolog på SUF-Kunskapscentrum. Hon talade om vilka förutsättningar föräldrar med kognitiva svårigheter behöver få för att utveckla sin föräldraförmåga.

Tommie Forslund, forskare vid Stockholms universitet berättade om Anknytningsbedömningar. Barnmorskan och forskaren Berit Höglund föreläste tillsammans med forskaren Eva Randell, om särskoleelevers uppfattningar och upplevelser av att delta i en studie med lärande träning kring vad det innebär att vara förälder. Därefter hade Sandra Melander, metodutvecklare vid SUF-Kunskapscentrum, en presentation om hur stödgruppen ”Mamma trots allt” kan göra skillnad för mammor som har sina barn placerade i familjehem.

Dagens sista föreläsare var socionom Are Mellblom och specialpedagog Elisabet Norman Claesson från Habilitering och Hälsa, Region Stockholm. De visade den nya webbplatsen ”Föräldrar med ASD - handbok för ett bättre familjeliv”. En webbplats som ger tips och råd om strategier som förenklar vardagen.

Siri Hallstan, enhetschef, Individ och Familjeomsorg, Tierps kommun sammanfattade denna dag som var fylld med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Presentationer från förseminarier 21 maj:
En hjälpande roll vid svårigheter i föräldraskapet  vid autism och intellektuell funktionsnedsättning

Pedagogiskt stöd i praktiken med stegvis umgängesplanering

Blankett - umgängesplanering i vårdnadshavarens hem

Blankett - umgängesplanering i umgängeslägenhet

Blankett - umgängesplanering i andra miljöer

Presentationer från konferensen 22 maj:

Att göra skillnad för barnet när en förälder behöver stöd

Successful supports for parents with intellectual difficulties

Anknytningsbedömningar: inte utom rimlig tvivel

Föräldrar med ASD - handbok för ett bättre familjeliv