Rekommenderade läkemedel för vuxna

Allergi
Anafylaxi och svår allergisk reaktion - Allergisk konjunktivit - Allergisk rinit

Andningsvägar
Astma - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Blod och koagulation
Anemi - Blödningstillstånd

Endokrinologi
Sköldkörtelsjukdomar - Typ 1-diabetes - Typ 2-diabetes

Gynekologi
Antikonception - Dysmenorré - Riklig menstruation - Blödningsrubbningar och menstruationsförskjutning - Klimakteriebesvär - Urogenital atrofi - Candidavaginos - Bakteriell vaginos

Hjärta-kärl
Angina pectoris - Hjärtsvikt - Frekvensreglerare vid förmaksflimmer - Hypertoni - Hyperlipidemi - Tromboembolism

Hud
Svampinfektion - Eksem - Psoriasis - Akne - Rosacea - Huvudlöss - Skabb - Kronisk urtikaria - Aktinisk keratos

Infektioner
Antibiotikaresistens - Tonsillit - Okomplicerad rinosinuit - Otit - Pneumoni - Erysipelas - Paronykier - Follikuliter - Furunklar, karbunklar och abscesser - Impetigo - Erythema migrans - Sårinfektioner - Svårläkta ben-, fot- och trycksår - Fotingektioner vid diabetes - Infektioner efter bett - Urinvägsinfektion hos kvinnor - Urinvägsinfektion hos män - Uretrit - Herpes simplex/zoster - Odontogena infektioner

Levnadsvanor
Tobaksbruk - Alkoholbruk - Fysisk aktivitet - Matvanor

Mage-tarm
Dyspepsi och reflux - Ulcus - Ulcusprofylax - Ulcerös proktit - Förstoppning - Diarré - Irritabel tarm (IBS)

Neurologi
Migrän - Epilepsi - Parkinsons sjukdom - Restless legs syndrome (RLS) - Alzheimers sjukdom - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom - BPSD -

Osteoporos

Palliativ vård
Smärta - Dyspné - Förvirring - Ospecifikt illamående - Rosslande andning - Ångest - Sömnsvårigheter - Förstoppning

Psykiatri
Tobaksberoende - Alkoholberoende - Abstinens vid utsättning av bensodiazepiner - Psykos - Tillfällig behandling av orostillstånd - Specifika ångestsyndrom - Sömnstörning - Depression

Smärta och inflammation
Analgetika - Nociceptiv smärta - Neuropatisk smärta - Smärtbehandling vid cancer - Fibromyalgi - Långvarig ryggsmärta - Knä- och höftartros - Reumatiska sjukdomar - Akut gikt - Giktprofylax

Tandvård
Kariesprofylax - Muntorrhet – Smärtlindring - Antimykotisk behandling - Antibakteriell behandling om tandborstning ej är möjlig - Antiinflammatorisk behandling vid aftös stomatit - Antibiotikaprofylax inför tandingrepp

Urologi
Trängningsinkontinens - Avflödeshinder vid benign prostatahyperplasi (BPH) - Erektil dysfunktion

Ögon
Bakteriell konjunktivit - Traumatiska hornhinnesår - Tårsubstitut - Glaukom

Öron
Extern otit

Äldre och läkemedel
Polyfarmaci - Allmänna rekommendationer - Läkemedelsbiverkningar och olämpliga läkemedel - Exempel på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre - Läkemedel som bör undvikas hos äldre - Läkemedel som kräver korrekt och aktuell indikation

ATL – Apotekstillverkade läkemedel (extempore)

Njurfunktion

Biverkningsrapportering

Miljöeffekter av läkemedel
Läkemedel med stor miljöpåverkan

Läkemedelsgenomgångar
Enkel läkemedelsgenomgång - Fördjupad läkemedelsgenomgång

Om reklistan för vuxna

Listan över rekommenderade läkemedel för vuxna (”rek-listan”) har kommit ut i en ny upplaga för 2020-2021. Listan ger stöd i valet av läkemedel för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv behandling och riktar sig till alla förskrivare av läkemedel.

Listan är framtagen framförallt med tanke på användning i primärvården, men kan också vara till nytta inom specialistvården då man ordinerar läkemedel utanför sitt eget specialistområde.

Rek-listan ges ut i ny upplaga vartannat år och finns i två versioner, ett kortfattat häfte och en fullständig version med bakgrundsmaterial och referenser.