AT-tjänstgöring

Banner

Gör din AT-tjänstgöring vid Lasarettet i Enköping

En AT-tjänst vid Lasarettet i Enköping ger dig en god klinisk grund för din fortsatta yrkeskarriär. Du får omgående möjlighet till självständigt kliniskt arbete.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten. Du kommer snabbt in i det praktiska patientarbetet. Du har alltid en erfaren läkare som backar upp dig. Lasarettet är inte så stort, så du lär snart känna personalen som är mån om att ge dig stöd. Vår målsättning med din AT-tjänstgöring är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

Lasarettet i Enköping erbjuder

  • Introduktion 
  • Handledare
  • Studiedagar
  • Teamträning i akut omhändertagande
  • Två valfria veckor under första sex månaderna
  • Två valfria kurser efter överenskommelse med AT-chef under lasarettstiden
  • Möjlighet att en gång delta i AT-läkarstämman.Kongressavgift och resa ingår
  • Löneöversyn efter 12 månader.  


Ansökan och tillsättning

Annonser publiceras under "Lediga jobb" i vänstermenyn under september och februari månad varje år. Varje vår och höst rekryterar vi sex AT-läkare. Vi använder oss av ett rullande schema för intagning vilket innebär att var tredje månad påbörjar tre nya AT-läkare sin utbildning hos oss.

Grundblocksplan

Kirurgi inklusive anestesi 3 månader, internmedicin
3 månader, 6 månader akutsjukvård, psykiatri 3 månader på Akademiska sjukhuset och 6 månader inom primärvården i Region Uppsala.

Vi har från och med i år skapat en ny AT-struktur för att skapa bättre förutsättningar för utbildning och handledning under tiden på lasarettet. Den nya strukturen innebär att de kirurgiska och internmedicinska placeringarna har koncentrerats till tre månader vardera men utan jourtjänstgöring. Det möjliggör bättre kontinuitet i det kliniska arbetet, handledning och utbildning.

Kirurgiskt centrum

På kirurgiskt centrum arbetar specialister i ortopedi, allmänkirurgi, handkirurgi, urologi, gynekologi och anestesiologi. En omfattande mottagningsverksamhet och operationsverksamhet utgör utbildningspanoramat. AT-läkaren arbetar under klinisk handledning av en överläkare eller en erfaren underläkare, dessutom ges handledning av en för varje AT-läkare personlig mentor. Kirurgiskt centrum har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar. AT-läkarna deltar i all aktuell information och utbildningsaktivitet som sker vid Kirurgiskt centrum. Speciell mot AT-läkarna riktad undervisning ges av specialistläkarna vid två tillfällen per månad.

Medicinskt centrum

Medicinskt centrum har enheter för allmän internmedicin, stroke och hjärtvård samt mottagningar för bland annat kardiologi och geriatrik. Medicinskt centrum har två vårdavdelningar samt intensiv-
vårdsavdelning med modern övervakningsutrustning. AT-läkaren arbetar under handledning och deltar i klinikens ordinarie sammankomster för utbildning och information. Medicinskt centrum har regelbundna undervisningstillfällen varje vecka där AT-läkarna själva delvis har ett ansvar. Medicinskt centrum har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar. Mot slutet av placeringen och inför akutmedicinblocket introduceras jourverksamheten.

Akutsjukvård

Arbetet på akutmottagningen sker koncentrerat under sex månader med i grunden nattjour var tredje vecka och jourarbete varannan helg. AT-läkare arbetar oftast parallellt med akutläkare eller jourtid med bakjour tillgänglig på sjukhuset eller i hemmet. Jourstödet oavsett tid på dygnet uppfattas som mycket gott. 

Radiologiskt centrum

Radiologiskt centrum vid Lasarettet i Enköping utför mer än 30 000 undersökningar per år med CT, MR, ultraljud och konventionell röntgen. Viss undervisning är förlagd hos Radiologiskt centrum.

Att vara AT-läkare i Region Uppsala

I Region Uppsala finns ett av Europas främsta centrum för biomedicin och bioteknik samt två universitet med sammanlagt 40 000 studenter. I Uppsala finns Akademiska sjukhuset, ett universitetssjukhus som är världsledande på flera områden. Lasarettet i Enköping har ett omfattande samarbete med Akademiska sjukhuset. Primärvården har ett 30-tal vårdcentraler och husläkarmottagningar spridda över länet samt ett centrum för forskning och utveckling. Region Uppsala har mycket att erbjuda den som brinner för vård och medicinsk forskning!

Introduktion och handledning

AT-chefen har övergripande ansvar för utbildningen.
AT-studierektorer finns för psykiatri och primärvård som till sin hjälp har AT-ansvariga handledare.

Intervjudag

Intervjudagar är 10 och 11 oktober 2017. Kallelse kommer att ske med kort varsel.

Tillträdesdag

Meddelas senare.