Lex Maria

Här redogör vi för de Lex Mariaanmälningar som Folktandvården gör.

Folktandvården gjorde våren 2018 en Lex Maria-anmälan sedan en patient fått känselbortfall efter en tandborttagning. 

En patient besökte våren 2017 Folktandvården i Uppsala län för att extrahera en tand. I samband med detta drabbades hen av en bestående nervskada som komplikation. 
Folktandvården gjorde en Lex Maria-anmälan och genomfört en händelseanalys med uppföljande handlingsplan. 
IVO avslutade ärendet utan några ytterligare åtgärder. De bedömer att Folktandvården har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada och att slutsatserna anses rimliga och adekvata.