Certifieringar

Kvalitet

Folktandvården i Uppsala län har under många år aktivt arbetat med kvalitetsutveckling och arbetar med processbaserat ledningssystem. Det innebär att vi regelbundet ser över och updaterar de rutiner, arbetssätt och dokument som krävs för att för att garantera att vi lever upp till ställda lagkrav och en hög kvalitet.
Alla kliniker är miljöcertifierade enligt ISO 14000 och emas.

Miljö

Vi följer gällande miljlölagstiftning och de mål och riktlinjer för miljöarbete som gäller för Region Uppsala.  Det innebär bland annat att vi ska:

• förebygga föroreningar och hushålla med resurser
• upphandla varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan
• ständigt förbättra verksamhetens miljöresultat och nå uppsatta mål

Folktandvården utbildar medarbetarna och har särskilda miljöombud på klinikerna. För att minska koldioxidutsläppen genomför vi exempelvis fler telefonkonferenser och använder telemedicin så att även patienterna slipper resa. Vi källsorterar allt vårt avfall och ser noga över vilka kemilkalier vi använder.

Diskriminering

Folktandvården Uppsala län är HBTQ–certifierad. Certifieringen, som ges av RFSL, innebär en kvalitetsstämpel på att vi har en bred kunskap om diskrimineringslagstiftningen, en ökad medvetenhet och att vi arbetar systematiskt med mångfald. 

Folktandvården Uppsala län strävar efter att ha högt i tak och där de anställda kan vara sig själva. Arbetet ger resultat. I medarbetarundersökningar svarar en hög andel att medarbetare behandlas jämlikt, oavsett religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, med mera. Samma höga siffror gäller medarbetarens egen kunskap för att ge patienter lika behandling.