När betalas ersättning inte ut?

Resor till annat landsting eller region

Du får ingen ersättning för resa till vården vid valfrihetsremiss, vilket innebär att du själv valt att remitteras till vårdgivare utanför Region Uppsala.

Resor utomlands

Du som blir sjuk utomlands får själv betala resorna. Du har rätt att få ersättning för anslutningsresor på svensk mark, till exempel från en flygplats till närmaste sjukhus.

Hemtransport

Blir du akut sjuk utanför länet måste du själv ordna och stå för din transport hem. Region Uppsala betalar resan till närmaste vårdinrättning som kan ge vård vid akut sjukdomstillstånd.

Smittbärares resor

Smittbärares resor ersätts av försäkringskassan.

Företagshälsovård

Resor vid besök hos företagshälsovård ersätts inte.

Kliniska studier

Resor för deltagande i läkemedelsprövningar ersätts inte. Vänd dig till den mottagning där studien genomförts för frågor om ersättning.