Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Människor sitter vid ett bord och samtalarVälkommen att lämna dina synpunkter på remissversionen av regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län

Förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) i Uppsala län går nu ut på remiss. Ni är nu varmt välkomna att ta del av remissversionen, och svara på remissen.

Remissperioden pågår från 7 maj till 30 oktober 2020.

Strategin ska, från och med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin, och gälla till och med 2024. Utvecklingsstrategin föreslås även fungera som länets Agenda 2030-strategi.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter från länets aktörer. Inspelen från dialogerna har, tillsammans med kunskapsunderlag om Uppsala län samt lärdomar från nuvarande strategi, utgjort viktiga underlag för förslaget till regional utvecklingsstrategi. Till höger hittar du ett dokument som beskriver revideringsprocessen samt rapporter som legat till grund för framtagandet av strategin. I missivet kan du läsa närmare om hur du går tillväga för att lämna ett remissvar.

Remissdialoger under processen

I slutet av maj och början av juni kommer vi att arrangera ett antal digitala möten för att presentera förslaget och ge möjlighet att ställa frågor. Innehållet kommer vara detsamma under mötena, men flera datum och tider erbjuds för att öka chansen att ni vid behov kan delta vid något av tillfällena. Innan sommaren kommer vi att ta ställning till eventuella dialogtillfällen under hösten. 

Mötestider:

  • 28 maj, kl. 10–12
  • 29 maj, kl. 8–10
  • 2 juni, kl. 11.30–13
  • 10 juni, kl. 16.30–18
  • 11 juni, kl. 13–15

Välkommen att anmäla dig till något av tillfällena. Anmäl dig via formulär här

Informationsmaterial

En presentation om förslaget till strategin och om remissen kommer att finnas tillgänglig här inom kort. Materialet är öppet för alla som vill använda det.