Regional utvecklingsstrategi Uppsala län

Vision

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft

Visionen konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden:

 • En växande region fokuserar på utveckling av det geografiska området Uppsala län och förhållandet till omkringliggande län.
 • En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv samt förmågan till förnyelse och värdeskapande i företag och organisationer i global konkurrens.
 • En region för alla lyfter fram länets invånare och det goda livetNedan sammanfattas alla områden, mål och åtaganden.

En växande region

Mål:

 • Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
 • De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 75 procent lägre än år 1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag.
 • Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått.
 • Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030.
 • Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent.

Åtaganden:

 • Planera för och bygg fler bostäder samt utveckla befintligt bostadsbestånd
 • Möjliggör en god bebyggd miljö
 • Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och kollektivtrafik samt gång och cykel
 • Utveckla prioriterade storregionala, regionala och delregionala stråk
 • Utveckla hållbara godstransporter
 • Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedelMöjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem
 • Utveckla den digitala infrastrukturen
 • Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

En nyskapande region

Mål:

 • Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP.
 • Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP).
 • I Uppsala län ska det startas minst 13 företag per 1000 invånare år 2020.Åtaganden:• Utveckla det regionala innovationssystemet
 • Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga företag och branscher
 • Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset som regional utvecklingskraft
 • Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt ledande lärosäten
 • Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer
 • Stöd fler företag att bli internationellt verksamma
 • Underlätta för nya etableringar och investeringar
 • Utveckla samspelet mellan länets alla delar
 • Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft
 • Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring

En region för alla

Mål:

 • Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år.
 • Tilliten bland länets invånare ska öka till år 2020.
 • I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år överstiga 80 % år 2020.
 • Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer.

Åtaganden:

 • Ge alla barn och unga en bra start i livet
 • Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande
 • Möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad
 • Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden
 • Främja hälsosamma och hållbara levnadsvanor
 • Säkerställ en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet
 • Ge förutsättningar för öppna och inkluderande mötesplatser