Destinationsutveckling

Starka och exportmogna destinationer är nödvändiga för en utveckling av besöksnäringen som nationell basnäring. Det fordrar utveckling av affärer i privata företag samt samverkan mellan privata och offentliga aktörer utifrån en gemensam vision.

Genom Region Uppsala och en stärkt samverkan mellan regionala aktörer ges fler resmål möjlighet att utvecklas till exportmogna destinationer. Samspelet mellan Uppsala, som svarar för merparten av besöksnäringens omsättning i länet, och övriga regionen är nyckeln till framgång.

Region Uppsala samordnar en referensgrupp, Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län, där länets kommuner, destinationsbolag och offentliga aktörer är representerade. En operativ grupp som består av ca 15 personer, med syfte att stärka besöksnäringen och koordinera insatser regionalt.