Företagande och kompetensförsörjning

En utveckling av branschen förutsätter tillgång till kompetenta medarbetare. Därför är det av vikt att relevanta utbildningar förbereder elever och studenter för de specifika krav på bemötande, serviceanda och entreprenörskap som ställs inom näringen. Det är en nyckel till att uppnå långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

En förutsättning är att besöksnäringsföretag och offentliga aktörer i länet har en gemensam bild av vilken potential till ökad tillväxt som besöksnäringen utgör. Och vilka krav det ställer på affärsutveckling, paketering och marknadsföring, utveckling av service och bemötande.

Uppsala län har ett välutvecklat system av aktörer som stödjer innovation och entreprenörskap. Besöksnäringen behöver utvecklas till en mer mogen näring med effektiva och lönsamma företag. Ökade kunskaper om exempelvis affärs- och produktutveckling, marknadsanalys och affärsplanering krävs.

Region Uppsala genomför tillsammans med Almi en satsning på Kurbits Export för ett antal företag, samt insatser för ökad kunskap kring synlighet i digitala kanaler hos företagen. Sammankallande av Kompetensforum för besöksnäring, en mötesplats för utbildningssidan att få ta del av näringens behov för att bättre kunna anpassa utbildningarna.