Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige

Smart kompetens är ett projekt som ska stärka industrin genom kompetensutveckling. För att svensk industri ska kunna möta nya krav och stå konkurrenskraftig även i framtiden är kompetensutveckling helt avgörande. Smart kompetens är en gemensam satsning mellan näringslivet och offentlig sektor.

Det finns gemensamma utmaningar för industriföretagen i Östra Mellansverige, oberoende av vilken region eller del av industrin man verkar inom. Projektet har identifierat följande orsaker till att det behövs kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning:

• Det finns kompetensbrister hos anställda i företagen
• Rekryteringsbasen är för liten
• Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg
• Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrågar

Projektet syftar till att stärka kompetens hos anställda inom små och medelstora industiföretag, samt bidra till att öka deltagande företags tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.

Totalt deltar cirka 70 industriföretag i länen Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Projektet Smart kompetens tar fram utbildningsinsatser för personer som är anställda inom industrin, både personal och ledningsgrupper. Utbildningarna är anpassade utifrån det enskilda företagets specifika behov, samtidigt som de är baserade på den kompetens som efterfrågas för att kunna stärka industrin som helhet.

Delprojekt Region Uppsala

I Region Uppsala deltar industriföretag med tillverkning inom gjuteri, snabbstål, lastbilspåbyggnader, mikromotorer samt mekanik och finmekanik. Totalt medverkar fem företag som alla ser kompetensförsörjning som en strategisk fråga inför framtiden. De deltagande företagen från Uppsala län får investera närmare fem miljoner kronor i utbildningsinsatser för att stärka kompetensen hos sina anställda. I Uppsala län är Region Uppsala delprojektägare, med Teknikcollege Uppland som samarbetspartner.

”Med hjälp av Smart kompetens får företag möjlighet att säkerställa kompetensen hos sina medarbetare, något som det annars kanske inte hade funnits resurser för. Personalen får också utveckla ny kompetens för att klara kommande produktionskrav när det gäller hållbarhet och ny teknik. Dessutom får Region Uppsala möjlighet att sprida projektets erfarenheter och lärdomar till fler företag i regionen.”
– Ulrika Mohlén.