Jämställd regional utveckling

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Uppsala det nationella uppdraget att jämställdhetsintegrera den ordinarie verksamheten. Det innebär att implementera ett jämställdhetsperspektiv i allt arbete och på alla nivåer i organisationen, exempelvis i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner. Medel har fördelats från Tillväxtverket där Region Uppsala driver uppdraget ”Jämställd regional utveckling i Region Uppsala 2016–2018”.

Jämställd regional utveckling i Region Uppsala utgår från två prioriteringar under perioden 2016–2018:

  1. Systematiskt ledningsarbete för jämställdhetsintegrering
  2. Jämställdhetsintegrering av företags- och innovationssystemet ur ett intersektionellt** perspektiv.

Kopplat till de två prioriterade områdena genomförs tre huvudsakliga insatser:

  • Utbildningsinsatser i jämställdhetsintegrering, jämställdhet och jämlikhet. Insatserna riktar sig mot regionråd, presidier i beredningar och styrelser, chefer och medarbetare på Regionkontoret samt externa företagsfrämjare.
  • Framtagning av en organisations- och dokumentstruktur för arbetet med jämställdhet och jämlikhet inom Region Uppsala.
  • Utvecklingsinsatser för att öka tillgängligheten och bredda målgruppen för företagsstöds- och innovationssystemet och främja ett jämlikt företagsklimat.

* Vad är jämställdhetsintegrering?

Att jämställdhetsintegrera strategier och arbetsprocesser innebär att se till att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslut – på alla nivåer och i alla steg. Jämställdhet blir då inte en separat fråga, utan en central del i planering, genomförande och uppföljning. Det handlar mycket om att införa rutiner så att det inte går att bortse från jämställdhet i något steg.

** Vad är intersektionalitet?

Inom uppdraget Jämställd regional tillväxt jobbar Tillväxtverket och regionerna med ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att uppmärksamma hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur kön samspelar med andra sociala kategorier, till exempel utifrån bakgrund eller ålder. Ett intersek¬tionellt perspektiv fördjupar och förbättrar våra analyser och möjliga åtgärder.