Regional cykelstrategi för Uppsala län

två personer cyklar på en cykelväg

Regional cykelstrategi för Uppsala län syftar till att främja cyklingen i länet. Den gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler) och används bland annat för att slå fast vilka nya cykelvägar som ska prioriteras. 

Cykelstrategin bygger på tre mål, år 2030 ska:

  • andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent
  • cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.


Till dessa mål kopplas strategier, så som att bytet mellan olika transportmedel (till exempel från cykel till tåg) ska upplevas som snabb och effektiv i ett hela-resan-perspektiv. Strategierna i sin tur kompletteras med insatsområden, så som att cykelparkeringarna runt prioriterade bytespunkter ska förbättras.