Transportinfrastruktur

Region Uppsala har ansvaret att planera och prioritera investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län. Arbetet styrs av länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län (LTP).

Hit hör investeringar i cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet. I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet, inklusive cykelvägar, men det kan även innefatta åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller luftfart.

Region Uppsala samverkar regelbundet med Trafikverket, som ansvarar för den nationella planen. I den nationella planen ingår europavägar, riksvägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Där ingår också drift och underhåll.

Vi har en viktig roll i den samlade infrastrukturplaneringen i Östra Mellansverige. Det sker inom ramen för En bättre sits.

Vi är också en viktig part för att utveckla  samspelet mellan planering av  infrastruktur, kollektivtrafik och bebyggelse.