Infrastruktur

Effektiva kommunikationer knyter samman regionen. Att kunna resa snabbt och enkelt gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera rätt personal och ökar invånarnas chans att få jobb.
Stockholm-Uppsala är ett av de snabbast växande områdena i Europa. I takt med att befolkningen ökar behöver infrastrukturen byggas ut för att bidra till att stärka tillväxten.

Prioriterar investeringar

Region Uppsala ansvarar  för att planera och föreslå var Uppsala län ska investera i den regionala transportinfrastrukturen. Totalt omfattar länstransportplanen investeringar på omkring 1,6 miljarder kronor fram till år 2025. Den största satsningen under senare år har varit utbyggnaden av väg 288 till Östhammar.

Representerar Uppsalaregionen

Trafikverket ansvarar för järnvägar, europavägar, riksvägar samt viss infrastruktur vid hamnar och flygplatser. Som ansvarig för länstransportplanen är vi regionens röst även för denna infrastruktur.

Digital infrastruktur

En kunskapsregion som Uppsala behöver även ha en väl fungerande digital infrastruktur. Enligt länets digitala agenda ska Uppsala län fokusera på att bygga ut grundläggande IT-infrastruktur genom bredband och utveckla användarvänliga och kvalitativa e-tjänster. Region Uppsala ansvarar för den digitala agendan tillsammans med länsstyrelsen.