Liv och hälsa

Människor i olika åldrar

Befolkningsundersökningen Liv och hälsa ställer frågor om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Den genomförs i samarbete mellan regionerna/landstingen i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län. Undersökningen har genomförts fem gånger, år 2000, 2004, 2008, 2012 samt 2017. Nytt för år 2017 är åldergsruppsbaserade enkäter till grupperna 18-29 år, 30-69 år samt 70 år och äldre.

Resultat 2017

Hälsan i Uppsala län är generellt god men varierar beroende på hur människors tillvaro ser ut. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Hälsan varierar också mellan kommunerna i länet. I Uppsala kommun bedömer 75 procent att deras hälsa är god, motsvarande siffra i Älvkarleby kommun är 69 procent.

2017 års resultat visar att rökningen mer än halverats sedan år 2000 vilket troligtvis kommer leda till en minskning av de förväntade hälso- och sjukvårdskostnaderna med 2,3 procent. I gengäld har andelen med fetma ökat stadigt sedan år 2000. Numera drabbar fetma cirka 16 procent av den vuxna befolkningen. Det leder till att hälso-och sjukvårdskostnaderna förväntas öka med 0,5 procent.

Unga vuxna (18 – 29 år) känner lägst tillit till andra (61 procent). Motsvarande siffra för äldre över 70 år är 85 procent. Andelen som ser positivt på framtiden ökar i alla åldersgrupper förutom de unga, där det till och med syns en nedgång bland unga kvinnor. Ett annat utmärkande resultat är att unga vuxna sitter stilla i högre utsträckning än 85-åringar.

Användning av resultat

Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv och hälsa ska vara en del i de underlag och prioriteringar som styr länets åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Materialet gör det möjligt att följa utvecklingen över tid.