Dags att söka folkhälsomedel

Region Uppsala utlyser härmed folkhälsomedel för år 2020. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet.

Fokusområde

Under de närmaste fyra åren kommer temat för folkhälsomedlen att vara psykisk hälsa hos barn och unga. Fokusområdet för folkhälsomedlen år 2020 är kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor, med avseende på tidiga insatser för att främja psykisk hälsa i målgruppen barn och unga inom socioekonomiskt utsatta områden. Till målgruppen räknas också de närmaste runt barn och unga som skapar förutsättningarna för en bra start i livet.

Fokusområdet baseras på den prioritering om hälsa, trygghet och goda livsvillkor inom socioekonomiskt utsatta områden, som tagits fram i samverkan inom Rådet för social hållbarhet. Fokusområdet ligger också i linje med länets regionala utvecklingsstrategi samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vill du veta mer om rådet för social hållbarhet, aktörer som ingår i det och den beslutade överenskommelsen om regional samverkan, kan du läsa här.

Kriterier

Inkomna ansökningar som faller inom ramen för fokusområdet ska samlat bedömas med hänsyn till om insatsen:

  • har ett hälsofrämjande och tidigt förebyggande perspektiv
  • syftar till ökad kunskap och kompetens om hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt
  • bygger på evidens och beprövad erfarenhet
  • stärker samverkan i länet och mellan flera aktörer
  • kan antas ge långsiktiga positiva effekter för folkhälsa och social hållbarhet i Uppsala län
  • är nyskapande

Folkhälsomedlen utgörs av totalt 1 500 000 kr, vilka fördelas bland beviljade projekt. Uppföljning av tilldelade medel sker genom muntlig och skriftlig slutredovisning enligt särskild blankett.

Årshjul över utdelning av folkhälsomedel

Ansök nu

Sök genom att fylla i word-dokumentet från länken på den här sidan. Senast 2019-12-15 ska ansökan vara tillhanda på region.uppsala@regionuppsala.se och märkt med ärendenummer RK2019-0182