Äldre och åldrande

Åldersfördelningen i samhället förändras genom att allt fler lever längre. Människor kan arbeta längre och kan sedan leva ett självständigt och gott liv under många år som pensionärer. Detta kommer att leda till att behovet av förebyggande insatser, tekniska hjälpmedel och kunskapsbaserad vård och omsorg kommer att öka.

Fler kommer med ökande ålder att drabbas av demenssjukdom. En annan effekt av ökad ålder är ett ökat behov av läkemedel. Det finns också skäl att uppmärksamma att äldre personer inte bara är gamla utan att de, liksom yngre, kan drabbas av psykisk ohälsa och ha missbruksproblem.

Det är idag väl känt att anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de äldre i samhället. Ett effektivt och kunskapsbaserat stöd till anhöriga är därför nödvändigt.