RUS i korthet

Vision:
Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft

Visionen konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden:
En växande region fokuserar på utveckling av det geografiska området Uppsala län och förhållandet till omkringliggande län.
En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv samt förmågan till förnyelse och värdeskapande i företag och organisationer i global konkurrens.
En region för alla lyfter fram länets invånare och det goda livet

Nedan sammanfattas alla områden, mål och åtaganden.

En växande region

Mål:
• Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
• De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 75 procent lägre än år 1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag.
• Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått.
• Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.
• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent.

Åtaganden:
• Planera för och bygg fler bostäder samt utveckla befintligt bostadsbestånd
• Möjliggör en god bebyggd miljö
• Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och kollektivtrafik samt gång och cykel
• Utveckla prioriterade storregionala, regionala och delregionala stråk
• Utveckla hållbara godstransporter
• Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel
• Möjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem
• Utveckla den digitala infrastrukturen
• Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

En nyskapande region

Mål:
• Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka.
Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP.
• Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP).
• I Uppsala län ska det startas minst 13 företag per 1000 invånare år 2020.

Åtaganden:
• Utveckla det regionala innovationssystemet
• Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga företag och branscher
• Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset som regional utvecklingskraft
• Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt ledande lärosäten
• Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer
• Stöd fler företag att bli internationellt verksamma
• Underlätta för nya etableringar och investeringar
• Utveckla samspelet mellan länets alla delar
• Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft
• Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring

En region för alla

Mål:
• Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år.
• Tilliten bland länets invånare ska öka till år 2020.
• I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år överstiga 80 % år 2020.
• Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer.

Åtaganden:
• Ge alla barn och unga en bra start i livet
• Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande
• Möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad
• Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden
• Främja hälsosamma och hållbara levnadsvanor
• Säkerställ en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet
• Ge förutsättningar för öppna och inkluderande mötesplatser