Riktlinjer för hantering av Region Uppsalas regionala tillväxtanslag (projektmedel)

Region Uppsala beslutar om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, det så kallade regionala tillväxtanslaget. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) är det som styr hur medlen ska fördelas.

Vi finansierar projekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Hur stödjer just ditt projekt den fortsatta utvecklingen av Uppsala län?

 • Inspireras och stäm av med den Regionala utvecklingsstrategin (läs den i korthet i länken).
 • De projekt som bäst bidrar till länets utveckling prioriteras.


Särskilda villkor

 • Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för projektstöd
 • Projekten ska ha ett uttalat regionalt mervärde
 • Projekt med EU-finansiering, samarbeten över länsgränsen samt bygger på samverkan mellan olika aktörer efterfrågas särskilt
 • Projekt som kan visar hänsyn och har positiv påverkan på miljö, cirkulär ekonomi, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet mellan kvinnor och män prioriteras
 • Stöd med regionala tillväxtanslaget får inte överstiga 50 procent av kostnaderna för avsedda projektet
 • Projektstöd ges inte, annat än i undantagsfall, för en längre period än tre år
 • Projektstöd kan utgå till organisationer, ideella föreningar, och kommuner samt till företagsformer med allmänna näringslivsbefrämjande intressen
 • Stöd kan utgå till enskilda företag men endast genom så kallade affärsutvecklingscheckar (se fotnot)
 • Projektet ska inte finansiera drift av ordinarie verksamhet men gärna vara en del i processen att utveckla och bredda verksamheten
 • Det ska framgå att Region Uppsala är medfinansiär i alla sammanhang där projektet/organisationen presenteras offentligt
 • Projektstödet betalas ut vid delredovisningar och/eller vid slutredovisning. Om särskilda skäl finns, t.ex. en ideell förening, lokal utvecklingsgrupp eller liknande med svag ekonomisk bärkraft, kan förskott utbetalas med upp till hälften av det beviljade stödet.


Hur går det till?

 1. Anmäl ditt intresse genom att mejla toni.jonsson@regionuppsala.se
 2. En mall skickas till dig via e-post. Fyll i mallen och skicka den till toni.jonsson@regionuppsala.se
 3. En beredningsgrupp hanterar inkomna ansökningar
 4. Du får återkoppling från oss via telefon eller e-post
 5. När din ansökan är beviljad, registrerar du den på Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Det finns olika typer av företagsstöd och affärsutvecklingscheckar klassas som främjandestöd enligt förordningen (2015:210) om statligt stöd för att främja små och medelstora företag. Förordningen samlar olika stödtyper för utveckling såsom produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande satsningar. Affärsutvecklingscheckarna ska utlysas som specifika call eller program och kan sökas av små och medelstora företag. Att söka investeringsstöd enligt förordningen (2015:211) är inte möjligt.