Folkhälsomedel 2018

Region Uppsalas delar årligen ut folkhälsomedel. Medlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet. För att ytterligare stärka dessa syften tar vi årligen fram fokusområden. Fokusområdena baseras på analys av kunskapsunderlag och omvärldsbevakning. Årets fokusområde är: Rörelse och fysisk aktivitet för alla

Tilldelade medel 2018

Upplands idrottsförbunds projekt ”Rörelse hela livet” tilldelas
980 000 kronor. Det är ett av de beslut som fattats av Region Uppsalas hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott.

Projektet syftar till att knyta samman föreningar och organisationer i länet som på olika sätt arbetar med rörelseglädje. Genom ett organiserat och uppsökande arbetssätt ska Upplands idrottsförbund stödja organisationer att skapa aktiviteter, eller att utvidga redan befintliga verksamheter, för att nå målgrupper som står utanför den normala verksamheten.

Deltagande aktörer och aktiviteter ska samlas under en etikett eller logotyp som ska bli känd för att fungera som en garant för att aktiviteten står för allas rätt att vara med, rörelseglädje, seriositet, ledarledd aktivitet och social samvaro.

Utskottet beslutade också att ge stöd till följande projekt för ökad fysisk aktivitet i länet:

  • 250 000 kronor till Kultur och bildnings (Region Uppsala) projekt ”Dans och drama som hälsofrämjande insats för tonårsflickor med begynnande psykisk ohälsa”
  • 230 000 kronor till Enköpings hyresbostäders projekt ”Utökning av verksamheten Öppen aktivitet”
  • 20 000 kronor till RME Uppsala läns projekt ”Medicinsk yoga-kurs för ME-sjuka”
  • 20 000 kronor till Tierp vårdcentrals projekt ”Promenadgrupp i skogen för patienter med psykisk ohälsa”.