Om metoden

En metod för tobaksfrihet

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad metod för tobaksförebyggande arbete riktat till unga och har sitt ursprung från Västerbottens läns landsting. Tobaksfri duo är ett långsiktigt arbetssätt och bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och ett positivt grupptryck. Den primära målgruppen är barn och unga i åldern 12-15 år (årskurs 6-9). Den sekundära målgruppen är föräldrar, skolpersonal och andra vuxna i barnens närhet som kommer i kontakt med metodens insatser.

Den bärande idén med metoden är att en elev och en tobaksfri vuxen skriver under ett kontrakt där de lovar att inte använda någon form av tobak under barnets högstadietid. En bonus med att bilda en Tobaksfri duo är att många tobaksbrukande vuxna slutar använda tobak för att kunna vara ett stöd för sin ungdom.

Både elever och vuxna engageras

Elever och vuxna får tobakskunskap vid bland annat klassbesök och föräldramöte. Varje år försäkrar duon att de varit tobaksfri och deltar därmed i utlottning av priser. Om eleven brutit kontraktet får denne inte vara med förrän den åter är tobaksfri. Om den vuxne brutit sitt löfte får eleven byta kontraktspartner.

Sammanfattningsvis består metoden av klassbesök, föräldrainformation, utbildningar, kontraktskrivning, utlottningar, elevaktivitetsdagar, årlig försäkran och uppföljning.

Hjälper ungdomar till ett tobaksfritt liv

Resultatet från Maria Nilssons doktorsavhandling (2009) visar att "Västerbotten framgångsrikt lyckats minska tobaksbruket bland unga". Idag är i stort sett alla skolor i Västerbotten med i arbetet och de flesta ungdomar väljer också att bli medlem.
I Västerbotten har tobaksbruket minskat på ett sätt som ej kan ses nationellt och förklaringen har tillskrivits Tobaksfri duo.