Vi bygger Uppsalas kollektivtrafik för dig!

stadsbussdepå

Den nya stadsbussdepån är ca 11 000 m² BTA, ca 62 000 m² mark. Stadsbussdepån skall ha kapacitet för 180 bussar av olika modeller. Det är möjligt att i framtiden utöka med ytterligare 40 bussar. Den nya stadsbussdepån kommer att placeras granne med nuvarande regionbussdepå och har samma fastighetsbeteckning.

Den nya stadsbussdepån ska innefatta en verkstads- och administrationsbyggnad, en servicehall (inkl tvätthall), förrådsbyggnad inkl. ställverk, gasbyggnad samt bussramper för uppställning och laddning/tankning av bussar. Bussar ska automatiskt identifieras och respektive buss ska följas upp gällande reparations- och löpande kostnader.

Verkstads– och administrationsbyggnad

Verkstadsdelen är avsedd för service av bussar samt påfyllning av vätskor och oljor. Verkstaden ska även innehålla svets/plåtverkstad, lack/målningsavdelning, smörjgrop, pelarlyftar, bromsprovare och takarbetsplattform.

Administrationsdelen är avsedd för den administrativa delen av bussverksamheten samt vara bussförarnas personalbyggnad med begränsad möjlighet till ombyte och duschning. Vidare ska utrymmen finnas för konferens, administration, raster och rekreation.

Servicehall

I servicehallen ska två busstvättmaskiner samt underredestvätt finnas och även tankning av diesel och påfyllning av spolarvätska m.m. I servicehallen ska även städning och rekonditionering av bussar, dyntvätt samt byte av trasiga säten utföras.

Biogasbyggnad

Byggnaden innefattar kompressorer och utrustning för gasdistribution till ramperna samt gaslager.

Biogasledning

Biogas transporteras i ledning från Kungsängens gård där gasen produceras till biogasbyggnad där den lagras och sedan distribueras ut via ledning till ramperna för tankning av bussarna.

Bussramper

Bussramper uppförs i form av skärmtak där uppställning av bussar sker när dessa inte är i trafik. Vid ramperna ska bussar anslutas till el och gas för att vara körklara och uppvärmda till nästa uppdrag.
Samtliga byggnader ska utföras med sedumtak undantaget biogasbyggnaden och ramptaken.

Ramptaken ska vara förberedda för att i framtiden kompletteras med solpaneler.

Miljö

Projektet arbetar enligt sitt Miljöprogram.

Bakgrund

Regionfullmäktige (dåvarande landstingsfullmäktige) fattade genomförandebeslut och tilldelade medel per 2016-11-30.

Beslutet i fullmäktige innebär att Region Uppsalas förvaltningar samverkar för att exekvera beslutet. Region Uppsalas förvaltning Upplands lokaltrafik (UL) är beställare för verksamheten kollektivtrafik. Regionens bolag Gamla Uppsala Buss (GUB) ansvarar för verksamhetsdriften. Förvaltning Fastighet och service (FoS) ansvarar för upphandling, byggnation och fastighetsförvaltning av den nya stadsbussdepån.

stadsbussdepå

Verksamhetsstrategi

Detta är ett samverkansprojekt inom Region Uppsala. Region Uppsalas förvaltningar bidrar på olika sätt i värdekedjan som i slutänden skapar värde i form av fungerande kollektivtrafik för regionen.

Fastighet och service använder en generalkonsultgrupp, WSP AB, för projektering och konsultstöd inom projektledningen. Avtalet mellan Fastighet och service och WSP är baserat på ABK09. WSP har tagit fram upphandlingsunderlaget åt Region Uppsala som bistått i upphandlingen av entreprenör. Hent Sveriges är upphandlad entreprenör.

org skiss