Trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden håller samman Region Uppsalas övergripande fysiska planering med regional utveckling, inom områdena fysisk planeirng, infrastrukturfrågor och bostadsförsörjning,samt ansvarar för planering och genomförande av allmän kollektivtrafik enligt gällande avtal mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden 

  • Är enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet i Uppsala län
  • Är enlig lagen om kollektivtrafik (2010:1065) regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län
  • Ansvarar för att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP)
  • Tar fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt vid behov beslutar om allmän trafikplikt
  • Upphandlar och sluter avtal kring regional kollektivtrafik
  • Verkar för att infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter upplåts på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor
  • Samordnar den allmänna kollektivtrafikem med kommunernas särskilda persontransporter som skolskjuts och färdtjänst


Trafik och utvecklingsnämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare. Till höger hittar du en länk med ledamöter i trafik och samhällsutvecklingsnämnden och deras kontaktuppgifter.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av trafik och utvecklingsnämnden. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med trafik och utvecklingsnämndens delegationsordning. Arbetsutskottet har fem ledamöter.

Trafik och samhällsutvecklingsnämndens handlingar och protokoll 2019 
(öppnas i nytt fönster)