Kollektivtrafiknämnden

Grunden till kollektivtrafiknämndens bildande är Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) som trädde i kraft 1 januari 2012. I lagen anges att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Uppsala län är Region Uppsala regional kollektivtrafikmyndighet.

Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är:

  • Samråd om fysisk planering och regional utveckling inklusive infrastrukturfrågor
  • Samråd med länets kommuner, regionförbundet, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter - inklusive angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter.
  • Bereda trafikförsörjningsprogram
  • Beslut om allmän trafikplikt
  • Upphandling av regional kollektivtrafik
  • Kollektivtrafikens roll när det gäller regional utveckling

Kollektivtrafiknämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Till höger hittar du en länk med namn och kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Kollektivtrafiknämnden har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska beslutas av nämnden. Arbetsutskottet fattar sina beslut i enlighet med den fastställda delegationsordningen.

Kollektivtrafiknämndens handlingar och protokoll


Handlingar och protokoll
2011-2017 (öppnas i nytt fönster)