Regionrevisionen

Regionrevision bidrar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet. Revision är ett oberoende och självständigt granskningsorgan med organisatorisk placering direkt under regionfullmäktige.

Kommunallagen reglerar revisionens ställning och uppdrag. I revisorernas uppdrag ingår bland annat att granska om Region Uppsalas verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna prövar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning bidrar även till utveckling av Region Uppsalas verksamhet.

Revisionsberättelsen

Efter varje budgetår gör revisorerna en samlad bedömning, som kommer till uttryck i en revisionsberättelse, av hur verksamheten skötts under det gångna året. I denna bedömning prövar revisorerna även om de förtroendevalda i styrelser och nämnder skall beviljas ansvarsfrihet. Det är dock regionfullmäktige som har att ta ställning till om ansvarsfrihet skall beviljas eller ej.

Region Uppsalas revisorer

Region Uppsalas revisorer utses av regionfullmäktige. I revisorsgruppen råder omvänd politisk majoritet. Region Uppsalas sex förtroendevalda revisorer och deras kontaktuppgifter hittar du i länken här nedanför.

Region Uppsalas revisorer  (öppnas i nytt fönster)

Fotografier - Region Uppsalas revisorer 2015 - 2018.pdf

De lagar som styr arbetet

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av sakkunniga av upphandlade revisionsbyråer. Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 9), pdf öppnas i nytt fönster och aktiebolagslagen (kap 10 lekmannarevisorer), pdf öppnas i nytt fönster. Lagarna kompletteras med God revisionssed, pdf öppnas i nytt fönster.

Landstingsrevisionens reglemente 2015-2018, pdf öppnas i nytt fönster