Uppföljning och utvärdering

Landstingsfullmäktige antog i november 2015 ett program för uppföljning av privata vårdgivare för perioden 2016-2018. Uppdraget baserar sig på att Region Uppsala är huvudman för all verksamhet finansierad av Region Uppsala, oavsett om den drivs i egen regi eller om den genom avtal har överlämnats till en privat utförare. Region Uppsala är därmed skyldigt att följa upp och kontrollera, inte enbart egna verksamheter, utan även verksamheter som bedrivs i privat regi. Utöver detta framgår av kommunallagen att varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt respektive område.

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges riktlinjer och generella mål för uppföljning ska varje nämnd säkerställa att privata utförare samt utförare i egen regi under samma regelverk inom nämndens ansvarsområde, agerar utifrån gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Region Uppsala har valt att dela in de olika arbetsmetoderna för uppföljning i tre nivåer:

1. Löpande uppföljning avser regelbunden och systematisk basuppföljning av produktion och utbetald ersättning.
2. Fördjupad uppföljning avser regelbunden och systematisk fördjupad uppföljning inom områdena ekonomi, verksamhet, resultat/produktion, kvalitet samt specifika frågeställningar/behov som en följd av interna eller externa problem/brister
3. Utvärdering ger svar på komplexa eller övergripande frågeställningar på verksamhets- eller systemnivå, till exempel tematiska utvärderingar