Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning) och specifika beslut som rör dig som person (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725) har varje medlem  av en region/landsting rätt att få lagligheten av regionens/landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de regioner och landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.

  • Dessa beslut får överklagas: 
    beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §, det vill säga beslut om revisorernas förvaltning och om jäv.

Ett beslut överklagas skriftligt ges och in till förvaltningsrätten i Uppsala inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på Region Uppsalas läns officiella anslagstavla att protokollet (där beslutet finns) har justerats. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Region Uppsalas officiella anslagstavla finns via den här länken (Anslagstavla) samt i entrén till Regionkontoret på Storgatan 27 i Uppsala.

Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten i Uppsala

Tel: 018-431 63 00
Fax: 018-10 00 34
E-post:  forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
Postadress: Box 1853, 751 48 Uppsala
Besöksadress: Kungsgatan 49, 753 21 Uppsala

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång (preklusionsfristen).

Ett överklagat beslut ska upphävas om

  • det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen/landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Om domstolen upphäver ett överklagat beslut ogiltigförklaras hela beslutet och ärendet måste tas upp på nytt.

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

När beslut får verkställas

Ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas. Detta innebär att även om beslutet fortfarande finns anslaget på anslagstavlan, kan det ha verkställts.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Dessutom ska beslutet ha gått den berörde emot för att vara överklagbart. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling. Vid denna typ av beslut är Region Uppsala skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen får du veta hur du överklagar och vart du skickar ditt överklagande.

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.
Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick del av beslutet.