Språknätet

Språknätet är en samverkansform mellan regionbiblioteket, barnhälsovården, öppna förskolor/familjecentraler och folkbiblioteken i Uppsala län.

Syftet är att främja de små barnens språkutveckling. I aktiviteterna ingår samverkan kring bland annat familjeträffar, utdelning av gåvobok till nyfödda och gemensamma studiedagar med föreläsningar och diskussioner. En överenskommelse om samverkan och en taxonomi har tagits fram inom Språknätet.

Språknätets logotyp. Ett barn som vilar på två sammanflätade händer.

Sektorsövergripande överenskommelse om samverkan

För att få hållbara strukturer och kontinuitet i samarbetet fick en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta en modell för samverkan/samarbete. Utifrån den har en skriftlig överenskommelse undertecknats av chefer inom de olika verksamheterna. Modellen är i form av en taxonomi. Här ser du hur överenskommelsen och taxonomin (pdf) ser ut. 

Under 2018 genomförs ett revideringsarbete i syfte att nå en förnyad överenskommelse under 2019. Läs mer om detta i rapporten Sammanfattning av revideringsarbetet inom Språknätet 2018.    

Lokala språknät

Lokala Språknät med representanter från BVC, bibliotek och familjecentraler/öppna förskolan träffas regelbundet för att planera och arbeta med det gemensamma uppdraget: barnets språkutveckling. 

Redskap i arbetet

Olika ”redskap” har också producerats: språkväskor, en film om Språknätet, foldern "Ett barn flera språk" samt logopedryggsäckar. Du hittar mera information om dem under respektive flik.

Språknätets studiedag

Varje höst arrangeras ett fortbildningstillfälle som är öppet för samtliga professioner inom Språknätet.