Självskattning som metod

Självskattning är en etablerad teori och metod som används då syftet är att kartlägga hur individer bedömer sin förmåga att klara av en situation inom ett avgränsat område.

Självskattning definieras som en persons tro på den egna förmågan, till exempel ens förmåga att utföra en speciell uppgift. Självskattning skiljer sig från självförtroende då det första rör tron på att kunna utföra en specifik uppgift, medan det senare har att göra med uppfattning och känslor om sig själv i allmänhet.

Ett självskattningstest kan fylla olika syften. Ett grundläggande syfte med att utveckla ett självskattningstest kring digital kompetens är att kartlägga personalens nuvarande digitala kompetenser och därigenom ha möjligheten att identifiera de förutsättningar och kompetensluckor som finns på grupp- och arbetsplatsnivå. Testet kan också användas för att utvärdera de insatser som gjorts. Men ett självskattningstest kan också ha en coachande funktion där respondenten kan få syn på sin egen kunskapsprogression. Det skulle också vara möjligt att bygga ett verktyg som ger en automatiserad individuell analys av kompetensen, en handlingsplan, med länkar till lämpliga lärresurser.