Digcomp 2.0

Självskattningstestet har strukturerats utifrån EU:s ramverk för digital kompetens, Digital Competence Framework for citizens, eller förkortat Digcomp 2.0. Ramverkets syfte är att tydliggöra vilken sorts digital kompetens en medborgare behöver ha för att fullt ut kunna verka i ett digitalt samhälle. Digcomp 2.0 är uppdelad i fem kompetensområden, som i sin tur är konkretiserade i 3-6 kompetenser. Digcomp 2.0 presenteras utförligt på denna sida.

Varje påstående i vårt test har konstruerats för att konkretisera dessa kompetenser utifrån en bibliotekskontext. Varje påstående i testet inleds med en tresiffrig kod. Den första siffran i den koden avslöjar vilket kompetensområde den är kopplad till. Nedan beskrivs de fem kompetensområdena:

1. Analysera och bearbeta data och information

Detta kompetensområde innefattar kunskaper om att formulera ett informationsbehov och att kunna bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll. Det innefattar också kunskaper om att kunna kritiskt granska och utvärdera data, information och digitalt innehåll, och att kunna hantera och organisera data, information och digitalt innehåll. Hit hör alltså kunskaper i informationssökning, källkritik och digital informationshantering.

2. Kommunikation och samarbete

Detta kompetensområde handlar om att kunna förmedla data, information och digitalt innehåll till andra personer. Det handlar om att kunna samarbeta och diskutera med andra med hjälp av digitala verktyg, t.ex. sociala medier, gemensamma dokument, chattklienter och e-post. Det handlar också om hur lagar, regler och avtal för digitala tjänster och innehåll fungerar. Hit hör även kunskaper i netikett samt att kunna hantera sina medborgerliga skyldigheter och rättigheter med hjälp av digitala medier, och att kunna hantera sin digitala identitet.

3. Skapa digitalt innehåll

Detta kompetensområde handlar om att kunna skapa kreativt digitalt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg (t.ex. digitalkamera, ordbehandlingsprogram, videoklippning och programmering). Det handlar också om kunskap om vilka villkor som gäller när du delar med dig av ditt eget och andras kreativa digitala innehåll på Internet, alltså upphovsrättsfrågor. Hit hör också kunskaper om programmering och datalogiskt tänkande.

4. Säkerhet

Detta kompetensområde handlar om att känna till vilka risker som finns när du använder Internet, och hur du kan skydda dig mot och förebygga dessa. Det inbegriper social interaktion med andra, dataskydd, och personlig integritet, och även att ha förståelse för den hälso- och miljöpåverkan användande av digitala verktyg har, t.ex. psykiskt välbefinnande eller minskad miljöpåverkan.

5. Problemlösning

Detta kompetensområde handlar om problemlösning vid användandet av digitala verktyg, både för att lösa fel som uppstått och för att kunna tillgodogöra sig positiva effekter av nya digitala verktyg och tekniker. Det handlar om att kunna se hur digital teknik kan användas som medel för att uppnå ett mål, och om att kunna tillämpa den digitala tekniken för att uppnå målet. Hit hör även förmågan att urskilja och förstå sina egna eventuella kunskapsluckor inom digital teknik.

Läs mer om kopplingen mellan självskattningstestet och Digcomp 2.0 i rapporten Vägen till ett självskattningstest kring digital kompetens för bibliotekspersonal (pdf).