Regional kulturplan

Vart tredje-fjärde år arbetar Region Uppsalas kulturnämnd fram en Regional kulturplan för Uppsala län, som beslutas av regionfullmäktige. Den kulturplan som gäller för närvarande är förlängd med ett år och omfattar åren 2015-2018. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny kulturplan för åren 2019-2022.

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som kulturnämnden och förvaltningen Kultur och bildning gör under ett verksamhetsår. Kulturplanerna arbetas fram genom samverkan med kommunerna och genom samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället i länet. Kulturnämnden erhåller statliga bidrag från Statens kulturråd och fördelar sedan regionala samt statliga verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare är professionella kulturverksamheter i länet inom de olika konstarter och verksamhetsområden som ingår i den s.k. kultursamverkansmodellen.

Samverkan för ett rikt kulturliv

För att politiken ska kunna åstadkomma bästa möjliga stöd för kulturlivet i Uppsala län, krävs samverkan mellan en mängd kulturaktörer. Kulturnämnden och Kultur och bildning har återkommande dialoger med många parter och intressen inom kulturområdet. För att stärka kulturfrågorna förs dialoger med länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Genom regelbundna dialoger kan parterna bidra på olika sätt för att stödja initiativen inom kulturlivet och samla gemensamma resurser på bästa sätt. Dialoger hålls på såväl politisk nivå som mellan tjänstemän med ansvar för kulturfrågor.

Samråd med det professionella kulturlivet

Kultur och bildning har samråd med det professionella kulturlivet. Där förs dialoger med de kulturinstitutioner som Region Uppsala är huvudman för eller med kulturverksamheter där kulturnämnden är en viktig bidragsgivare. Nära samarbeten och nätverk finns också utvecklade inom de olika konstarterna.

Samråd med civilsamhället

Civilsamhället ingår också i dialogmodellen. Kultur och bildning bjuder in till dialoger med olika föreningar, med folkbildningen, med studieförbunden och med de nationella minoriteternas föreningar. Det förs även samråd kring barns och ungdomars behov.

Mål och satsningar

Region Uppsalas kulturplan lyfter tre perspektiv med sina utvecklingsområden och särskilda satsningar:

  • Ett rikare konstliv


Kulturplanen formulerar bland annat satsningar på litteraturen i länet genom att bland annat möjliggöra författarbesök, skapa en scenkonstkarusell för teater och dans i länet, samt beaktar utvecklingsområdena för bild- och formkonsten, konstlivets internationalisering och de professionella kulturskaparans villkor.

  • En ökad kulturell delaktighet


Kulturplanen beaktar länets strävan efter ett tillgängligt kulturliv för alla, t.ex. de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sin kulturella identitet, se till att barn och unga runt om i länet får tillgång till kultur genom Kulturbuss och på läsfrämjande genom digitalisering och digitalisering av kulturhistoriska samlingar för att öka tillgängligheten till vårt kulturarv.

  • En attraktivare livsmiljö


Kulturplanen formulerar därtill en rad satsningar inom utvecklingsområdena. Läs mer i kulturplanen 2015-2018.

Läs mer i den regionala kulturplanen

I vänstermenyn hittar du mer information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen. Där kan du även läsa mer om arbetet med att ta fram kulturplanen. Till höger finns kontaktuppgifter till ansvariga på Kultur och bildning, om du har frågor eller synpunkter.