Regionbibliotekets fortsatta litteratursatsning

Collage med böcker och penna och papper
Foto: Charlotte Björck

Regionbibliotek Uppsala har sedan 2014 drivit en utökad litteratursatsning i Uppsala län, en satsning som fortsätter under kulturplaneperioden 2019-2022*. Satsningen ligger i linje med nya bibliotekslagen (2014), Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande (2014), med den regionala kulturplanen samt med det faktum att litteraturen som konstform sedan 2014 ingår i Kultursamverkansmodellen.

Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är central för den regionala biblioteksverksamheten i allmänhet och även i förhållande till det läs- och litteraturfrämjande arbetet. Där står dels att "Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur." (7§) och dels att det ska bedrivas en regional biblioteksverksamhet som ska syfta till att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet” (11 § Bibliotekslagen (2013:801)).

Handlingsprogram för läsfrämjande

Kulturrådet – som under åren 2014-2016 beviljade oss regionalt utvecklingsbidrag till satsningen – tog under 2014 fram ett handlingsprogram kopplat till de nationella målen för litteratur och läsfrämjande som riksdagen har beslutat om. De övergripande målen är att, jämfört med idag, 1) förbättra läsförmågan 2) fler tar del av såväl fack- som skönlitteratur 3) förståelsen för läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar. 

Utifrån sina egna förutsättningar ska alla i Sverige ges möjlighet att kunna utveckla en god läsförmåga och få tillgång till litteratur av god kvalitet.

Regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen

I kulturplanen för 2019–2022 finns de ramar, mål och förutsättningar som gäller för Regionbibliotek Uppsalas arbete att göra denna förstärkning av litteraturens ställning i Uppsala län.

Här finns kulturplanen att ladda ner (pdf). 

Kultursamverkansmodellen är en statlig bidragsmodell som innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. Kulturplanen anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet, och ligger till grund för myndigheten Kulturrådets beslut om statsbidrag till länet. Läs mer om kultursamverkansmodellen och kulturplanen här

Fyra "ben"

För att litteratursatsningen i Uppsala län ska kunna nå ut till allmänheten står den på fyra ”ben”: bibliotekspersonal och bibliotek; de professionella författarna; civilsamhälle och folkbildning samt bokbranschen i vid mening. Läs mera om varje område i flikarna här intill.