SUF-Konferens 2018

SUF-Konferens 2018

Anpassat föräldraskapsstöd – barnets rättighet!

Den 16 maj samlades drygt 260 professionella från hela Sverige och Norge på Uppsala Konsert och Kongress för att ta del av forskning och metodutveckling gällande familjer där föräldrar har kognitiva svårigheter. Deltagarna kom bland annat från socialtjänst, habilitering, barnhälsovård, mödrahälsovård, förskola, skola, psykiatri. Under förseminarierna som gavs den 15 maj utifrån årets tema "Anpassat föräldraskapsstöd - Barnets rättighet", hade deltagarna möjlighet att fördjupa sig ytterligare.

Konferensen inleddes med ett invigningstal av Vivianne Macdisi, Regionråd, Region Uppsala. Talet tog avstamp i Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att det handlar om barnen! Barns rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till stöd i sitt föräldraskap.

SUF-Kunskapscentrum presenterade två pågående utvecklingsarbeten. Universal Design för kognitiv tillgänglighet, Gunnel Janeslätt, forskare. Lydia Springer leg. psykolog och Christine Eriksson Mattsson, socionom, presenterade en fallbeskrivning och diskuterade hur anpassningar i bemötande, informationer och stöd kan bidra till att underlätta umgänge mellan placerade barn och deras föräldrar när föräldrarna har kognitiva svårigheter.

Tommie Forslund, doktorand vid Uppsala universitet presenterade sedan hur missuppfattningar av anknytningsteori leder till felanvändning. Jan Tøssebro, professor vid institutionen för socialt arbete, NTNU, gav oss en rapport om prevalens, trender och placering av barn till föräldrar med IF i Norge, ” Det är fler an vi tror”. Anne Thronsen, projektledare för PYC i Norge, delade med sig av sina erfarenheter när det gäller det anpassade föräldrastödsprogrammet PYC.

Eftermiddagen inleddes med att Lina Liman, författaren till boken ”Konsten att fejka arabiska” berättade sin historia om vanmakt och utanförskap. Tillsammans med Hélene Stern, psykolog, höll hon en föreläsning som gav kunskap om hur det kan vara att leva med autism.

Tatja Hirvikoski, docent, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Therese Lindström, vetenskaplig samordnare samt Sofia Buddgård, leg. arbetsterapeut vid Karolinska Institutet, avslutade sedan dagen med en presentation om föräldraskapsstödjande insatser för föräldrar med adhd.

Genomgående nyckelord för dagarna var kunskap, dialog och erfarenhetsutbyte.

 

Presentationer från SUF-dagarna
Förseminarier 15 maj:
Familjer i vårdnadstvister har inte sällan funktionsnedsättningar– hög tid att anpassa handläggningen
Kognitiv tillgänglighet för stöd i umgänge
Verktyg förutsättningar kognitiv tillgänglighet
Från praktik till att bygga hållbara strukturer för samverkan
Checklista bemötande
Du som träffar föräldrar med NPF
Webbsida ”Föräldrar med ASD, handbok för ett bättre familjeliv”


Konferensen 16 maj:
Jag vet att det behövs anpassning, men vad kan jag göra och hur?
”Det är så obehagligt när ni ändrar er fram och tillbaka hela tiden”
Missuppfattningar av anknytningsteori leder till felanvändning
Disorganized attachment in infancy: a review of the phenomenon and its implications for clinicians and policy-makers
De er flere enn vi tror
Når det abstrakte blir konkret
Att leva med autism och upplevelse av föräldraskap
Föräldraskapsstödjande insatser för föräldrar med adhd