Om SUF

SUF-Kunskapscentrum vänder sig till representanter från mödra- och barnhälsovården, förskola, skola, socialtjänst, habilitering, psykiatri m.fl.
Tillsammans arbetar vi med:

  • att utveckla kunskap
  • ta fram informationsmaterial
  • kunskapsförmedling
  • kompetensutveckling
  • konsultation
  • metodutveckling


Vår målsättning är att uppmärksamma barnens och föräldrarnas behov så att föräldrarna, i de fall det är möjligt, kan få ett anpassat stöd för att kompensera sina svårigheter.

Läs mer i SUF-guiden - informationsmaterial för personal inom Uppsala län.

Bakgrund

1999 bildades en "SUF-grupp"utifrån kontakter mellan dåvarande Vuxenhabiliteringen och kommunens Barn- och familjeomsorg. Det var bl a utifrån ett enskilt ärende som tydligt påvisade behovet av ett brett samarbete mellan olika professionella.

SUF-gruppen och dess specialistkompetens blev snabbt efterfrågad och man arrangerade ett flertal konferenser där forskare från olika delar av världen deltog som föreläsare. Gruppens medlemmar åkte även ut och höll egna föreläsningar i ämnet.

SUF-samarbetet resulterade även i ett forskningprojekt kring bedömningsmaterialet PAM (Parent Assessment Manual) och samverkansprojektet FIB (Föräldrar med Intellektuella Begränsningar) i Uppsala län.

2009 startades SUF-Kunskapscentrum med medel från Arvsfonden och Uppsala läns kommuner och landsting.

Ledningsgrupp

Representanter från samtliga kommuner i länet, landstinget, Regionförbundet Uppsala län och FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) bildar kunskapscentrets styrgrupp. Styrgruppen har cirka fem möten per år. 

Följ oss