Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär en omställning av hälso- och sjukvården. Vård som behövs ofta ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och relationellt.

Omställningens mål och dess fyra målområden:

Nära vård   Vi ska utveckla och stärka den nära vården, den vård som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt.

Effektiv – Det mesta och bästa till patienten, alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt. Vi ska koncentrera viss vård för bättre kvalitet och säkerhet, medan viss vård behöver vara mer tillgänglig.

Förebyggande och hälsofrämjande – Vi behöver gå mot en sammanhållen vård med god samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omsorg. Den nära vården är den självklara arenan för det förebyggande arbetet.

Samskapande – Relationen mellan invånarna och vården är tillitsfull och bygger på ett gemensamt förtroende, med beslutsfattande där patienten är en av två experter. Invånare, patienter och närståendes perspektiv tas med i utformningen av vården.

Framtidens vård, Effektiv och nära vård 2030

Varför behövs en omställning?

Region Uppsala är en expansiv region, invånarna blir att fler och allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov. Region Uppsala behöver tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet driva en omställning av hälso- och sjukvården.

Fler behöver ha tillit och förtroende för vården, vi behöver en förändrad syn på hur vård bedrivs samt hur vi söker och får vård. Invånarna förväntar sig en högre tillgänglighet och kontinuitet i vården än vad vi kan erbjuda idag. Vården behöver bli tillgänglig och nära.

Vad innebär det för patienter och invånare?

Invånarna ska uppleva att vården är lätt att hitta och att komma i kontakt med, känna sig trygg och väl omhändertagen i kontakt med vården. Vården upplevs som säker och av god kvalitet. Den vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära, för vård som behövs mer sällan kan man behöva åka lite längre.

Det ska bli möjligt att i högre grad använda digitala tjänster och patienten ska inte behöva känna av organisatoriska gränser.

Nära vård, Effektiv och nära vård 2030

Hur påverkar det vårdens vardag?

Patienternas delaktighet kommer att öka och vi ska fortsätta utveckla personcentrerade arbetssätt och hjälpa patienterna rätt i vården. Vi behöver utveckla nya arbetsformer och samverka över organisations- och specialitetsgränser för att skapa kontinuitet och trygghet för patienten. 

Digitala vårdformer kommer att vara en naturlig del av arbetet.

Hälso- och sjukvården är en spännande och innovativ miljö med attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Det är nyckeln till att behålla och locka framtida arbetskraft samt grunden för en hållbar kompetensförsörjning.

Vårdens vardag, Effektiv och nära vård 2030

Varför just Effektiv och nära vård 2030?

Utredningen har letts av Göran Stiernstedt som både har regional och nationell erfarenhet av hälso- och sjukvård (utredare för Effektiv vård SOU 2016:2). Namnet på utredningen är en viktig del av målbilden. 

Lyssna till hälso- och sjukvvårdsdirektör Åsa Himmelsköld när hon berättar om utvecklingen och målbilden mot en nära, effektiv, förebyggande, hälsofrämjande och samskapande vård.