Ansökan om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Region Uppsala utlyser årligen ut cirka 9 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med patientnära inriktning. Medlen är fördelade till Primärvården, Folktandvården och övergripande Region Uppsala.

Nedan information gäller de övergripande riktade FoU-medlen och de krav som ställs på projektet är att det ska vara:

  • patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt i linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och komma patienten till godo inom en nära framtid.
  • projekt som kan genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt.

 

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen och stänger 14 april 2020 kl. 23.59. Du kan nu ansöka om medel för 2021-2022. Ansökningsperioden är förlängd till 10 veckor. Observera villkorsändringen från och med 2021, se nedn!

När du skapar din ansökan är det viktigt att du kontrollerar att du valt rätt ansökningsformulär och att dina basuppgifter och ditt CV är uppdaterat innan ansökan slutförs. Glöm inte att fylla i din verksamhetschefs namn i angivet fält i din ansökan. Du bekräftar därmed att verksamhetschefen har lämnat sitt samtycke till din ansökan.

OBS! Den här ansökan hör inte ihop med Folktandvårdens eller Primärvårdens riktade FoU-medel. Vänd er dit om ni vill söka deras medel.

För att ansöka om  Region Uppsalas centralt riktade forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller enhet som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela projektets livslängd.

Villkorsändring från och med 2021!

  • Beviljade projektmedel för perioden 2021-2022 kommer att betalas ut i två omgångar. Halva summan betalas ut i februari år 2021 och ska nyttjas innan utgången av 31 december 2021 och den andra halvan av de beviljade medlen betalas ut i februari år 2022.
  • Sökande som önskar annan fördelning än 50 % av anslagsmedlen första året och 50 % andra året, ska ange detta i sin ansökan.
  • Sökanden ansvarar för balansering av ett eventuellt underskott på projektet vid varje årsbokslut.
  • Outnyttjade medel kan inte, likt tidigare, föras över till nästföljande år. 

 

Beslut LS2019-0212 Rutin vid förtidsutbetalning av Region Uppsalas riktade FoU-medel är återtaget i och med ovan villkorsförändring.  

https://www.researchweb.org/is/lul 

Ansökningsformulären är inte aktiva mellan ansökningsperioderna, men du kan gå in i Researchweb och titta på formulären om du så önskar, eventuella skrivningar i ansökningsformulären raderas automatiskt inom ett dygn. Observera att formulären som ligger ute är från föregående ansökningsperiod och att vissa förändringar kan ha gjorts till kommande ansökningsperiod.

 

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt i din ansökan innan beviljad period är slut.