Utvecklingsmedel

Det finns två former av utvecklingsmedel:
- Medel för patientnära utvecklingsprojekt
- Medel som avser lön för uppsatsarbetet för den som är antagen i magister-/masterutbildning

Medel för patientnära utvecklingsprojekt 

Patientnära utvecklingsprojekt karakteriseras av att leda till en förändring i verksamheten, det vill säga att på olika sätt utveckla det egna arbetet eller den verksamhet man jobbar i. Projekten ska främja kvalitet, effektivitet och innovation i syfte att åstadkomma en evidensbaserad praktik. Exempel på patientnära utvecklingsprojekt i primärvård är att införa eller utvärdera nya behandlingsmetoder, arbete med vårdprocesser eller patientsäkerhet, samverkan mellan professioner eller vårdens olika aktörer.

Det finns inga formella krav på att sökande ska vara antagen till forskarutbildning eller avlagt doktorsexamen, men det är en fördel om den sökande har grundläggande kunskaper om forskningsmetodik samt tidigare erfarenhet av att bedriva projektarbete.

Maximalt belopp att söka är 200 000 kronor.

Medel kan användas i första hand till lön men också andra projektkostnader som till exempel studiebesök och utrustning. Medel kan endast sökas för ett år i taget. Medel beviljas inte för vad som ingår i ordinarie verksamhet eller kostnad för utbildning/kurser.

Det är möjligt att söka nya medel under förutsättning att projektet avrapporterats och beviljade medel redovisats till FoUU-enheten: apc.forskning@regionuppsala.se, enligt plan.

Rapport av genomförda projekt

Senast 6 månader efter angivet slutförandedatum ska en sammanfattning av projektet redovisas så att det kommer till nytta för all primärvård. En slutrapport kan göras i form av en skriftlig rapport eller en kort videofilm som publiceras på Extranätet, eller ett kort föredrag på ett FoU-seminarium.
Frågor att besvara i en slutrapport kan vara:
- Har projektets syfte uppnåtts? Om inte, varför?
- Vad var huvudresultatet av projektet?
- Har tidsplanen/budgeten följts? Om inte, varför?
- Vilken klinisk nytta har resultaten?
- Hur har projektets resultat implementerats i verksamheten?
- Hur lever projektets resultat vidare efter avslut?
- Finns andra lärdomar från projektet som är viktiga att förmedla?

Kriterier och ansökan för utvecklingsprojekt

Medel för magister- eller masteruppsats

Det ekonomiska stödet avser lön under en period vid genomförande av magister- eller masteruppsats.

Behörig att söka är person som är antagen för magister- eller masterstudier vid universitet eller högskola, eller som planerar att genomföra eller redan arbetar med sin magister- eller masteruppsats.

Lön motsvarande 2 månader kan sökas. Medel ska användas under det kommande året.

Färdig magister-/masteruppsats ska rapporteras så det blir till nytta för all primärvård.

Kriterier och ansökan för magister- eller masteruppsats