Forskningsmedel

Det finns tre former av forskningsmedel:
- Lön för upprättande av individuell forskningsplan för den som planerar att påbörja forskarutbildning.
- Lön på doktorandnivå för personer antagna till forskarutbildning.
- Medel för forskningsprojekt för forskare.

Lön för upprättande av individuell forskningsplan

Behörig att söka är personer som planerar att påbörja forskarutbildning och som har en kontakt med möjlig handledare vid en universitetsinstitution, vilket ska anges i ansökan. Medel för att upprätta en individuell forskningsplan för forskarutbildning avser enbart lön. Lön motsvarande en månad kan sökas. Medel för att skriva en individuell forskningsplan kan bara sökas en gång. 

Kriterier och ansökan för Ekonomiskt stöd för individuell forskningsplan

Lön på doktorandnivå

Det ekonomiska stödet innebär att primärvården har möjlighet att finansiera forskningstid med minst 20 men upp till 50 procent av heltidslön. Medel avser endast lön och beviljas för ett år i taget. Behörig att söka är person som är inskriven som doktorand eller där doktorandregistrering planeras under närmaste året och som har skrivit en individuell studieplan i samarbete med huvudhandledare/ biträdande handledare. För den som inte är registrerad doktorand betalas medel ut när doktorandregistreringen är godkänd.

Möjlighet till förlängning finns om uppgjord individuell studieplan följs och att handledaren intygar att forskarutbildningen går framåt enligt plan. Beviljade medel kan inte föras över till nästkommande år.

Kriterier och ansökan för Ekonomiskt stöd på doktorandnivå

Medel för forskningsprojekt

Medel för forskningsprojekt kan sökas av forskare. Patientnära klinisk forskning prioriteras.

Maximalt belopp att söka för forskningsprojekt är 200 000 kr. Medel för forskningsprojekt kan användas i första hand till lön men också andra projektkostnader som till exempel datainsamling/-bearbetning, utrustning.

För ett forskningsprojekt är det möjligt att söka nya medel under förutsättning att projektet avrapporterats och beviljade medel redovisats till FoUU-enheten: apc.forskning@regionuppsala.se, enligt plan.

Forskningsprojekten ska rapporteras så att de blir till nytta för all primärvård. 

Kriterier och ansökan för medel för forskningsprojekt