Tolkar för döva, dövblinda och hörselskadade

Bildlänk "använd tolk i vården"

Vi som arbetar i hälso- och sjukvården är skyldiga att anpassa information till en patient efter patientens behov. Därför ska du anlita tolk när personer som är döva, dövblinda eller har grav hörselnedsättning besöker din mottagning. Att anlita tolk är kostnadsfritt, både för mottagningen och för personen det gäller.

Du bokar tolk hos Region Uppsalas tolkcentral. Beställ i god tid. Det bästa är att ni har som rutin på mottagningen att anlita tolk direkt när patienten kontaktat er. Meddela patienten att ni beställer tolk.

Vid akuta besök

Även om patienten kommer akut till din mottagning ska du alltid anlita tolk för att patienten ska kunna göra sig förstådd och inga missförstånd ska uppstå. Det kan vara helt livsavgörande. Tolkcentralen har jourtolkar som rycker in i nödsituationer utanför kontorstid.

I högerspalten finns kontaktuppgifter för både planerade och akuta besök.

Så här kontaktar döva personer vården

När personer som är döva själva kontaktar en mottagning använder de oftast bildtelefoni. Via en telefon med kamera och bildskärm ringer de upp en förmedling som de har bildkontakt med. Förmedlingen ringer i sin tur upp mottagningen. Det patienten tecknar in i bildskärmen, översätter förmedlingen till dig som tar emot samtalet på mottagningen.

Att tänka på när en tolk är med

• Vänd dig direkt till den du talar med, inte till tolken.

• Prata i vanlig samtalstakt.

• Tolken är neutral och har tystnadsplikt.

• Om det finns skriftlig information som ska lämnas till patienten, till exempel faktablad om den behandling som ska utföras, är det bra om denna skickas till tolkcentralen i god tid före tolkningen.


Här kan du läsa om taltjänsttolkning - en service för personer som har skador eller svårigheter som rör tal, röst eller språk.
 


Länkar till telefonitjänster

Teletal.se

En kostnadsfri tjänst som erbjuder talstöd, minnesstöd och anteckningsstöd vid telefonsamtal.
Telefon: 020-22 11 44,
utomlands är telefonnumret: 0046-821 11 19
www.teletal.se/

Texttelefoni.se

Förmedlingstjänst för texttelefoni som går att nå från texttelefon, taltelefon och via internetportal:
Så här når du tjänsten:
- från texttelefon: 020-600 600
- från taltelefon: 020-600 650
- från dator: www.texttelefoni.se eller www.facebook.se/texttelefoni

Bildtelefoni.net

Tjänsten Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan teckenspråkiga och hörande personer via teckenspråkstolk:
www.bildtelefoni.net/