Vaccinationer

Vaccin fungerar
Affischen Vaccin fungerar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sätta upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.
Affisch "Vaccin fungerar" (pdf)    
Länk till Follkhälsomyndighetens sida Vaccin fungerar.

Frågor och svar om vaccinationer
(länk till Folkhälsomyndigheten) 

Mässling
2018-05-24 Instruktion för kompletterande vaccination mot mässling och hep. B för personal inom vården i Region Uppsala (pdf)
2018-05-24 Vaccinationsjournal - personal (pdf)
2018-05-24 Information om mässlingsvaccination till kvinnor i fertil ålder (pdf)
2018-01-05 Anmodan om personalvaccinationer (pdf)
2016-05-27 Se över vaccinationsskyddet mot mässling vid utlandsresa, 2016-05-27 (PDF) 

Hepatiter
2017-10-06 Rekommendationer om vaccination mot hepatit B (länk till annan webplats) 
2015-01-28 Hepatit A, Pre- och postexpositionsprofylax, 2015-01-28 (PDF)

Influensa och penumokocker
2016-11-03 Vilka grupper ska vaccineras mot pneumokocker och med vilka vacciner? Rekommendationer för pneumokockvaccination för riskgrupper - LUL (pdf)
2016-11-03 Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (länk)
2016-09-01 Rekommendationer influensavaccination 2016-09-01 (PDF)
2016-09-01 Rekommendationer pneumokockvaccination (pdf)
2015-01-09 Fortsatt kostnadsfri influensavaccinering till personer tillhörande riskgrupp, oavsett landstingstillhörighet (pdf)
Pneumokockvaccination till riskgrupper
Smittskyddsläkaren i Uppsala län rekommenderar att pneumokockvaccination till riskgrupper tills vidare sker som tidigare, med en dos polysackaridvaccin, Pneumovax®. Läs mer HÄR. 

Information om TBE 2018
Ny rekommendation för TBE-vaccination 2018 (pdf) 
Information om TBE  (PDF)  
PM för provtagning vid misstänkt vaccinationsgenombrott (PDF)
Karta - Fall och riskområden i Uppsala län 2014-2018 (PDF)

Grundvaccinationsschema (PDF)  
Grundvaccinationsschema för personer äldre än 50 år (PDF) 

Tuberkulos
2017-07-06 Ny rekommendation om preventiva insatser mot tuberkulos
Folkhälsomyndigheten har 2017-07-05 publicerat en ny version av dokumentet "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos". De viktigaste förändringarna är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna, inklusive vårdarbetare och studenter. Ökad vikt läggs på att nyanställda som inom vården ska göra en hälsoundersökning för att kunna bedömma om de har risk för att smitta andra med tuberkulos. Läs mer på "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination".

Vaccinationer barn/unga
2018-11-13 Vaccinationsprogram  för barn (länk till Folkhälsomyndighetens sida)
2017-01-24 Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer (pdf) 
2015-05-22 Komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar (pdf)

Övrigt
2017-02-24 Difteri/tetanus vaccination till vuxna Läs mer här!
2007-04-12 Stelkrampsvaccination vid skador, 2007-04-12 (PDF)

Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet (länk till Folkhälsomyndighetens hemsida)  

Vaccinavtal
Vaccinavtal uppdaterad 2018-10-23 (pdf)
Förutsättningar för vaccininköp inom Fyrklövern uppdaterad 2018-10-23 (pdf)   
Avtalsöverlåtelse (pdf) 
Avtal per leverantör (pdf)