Förbättrat anhörigstöd

Med begreppet anhörig menas det nätverk av personer och relationer som finns runt patienten eller som patienten själv väljer. Anhörig behöver inte innebära ett juridiskt släktskap, men kan också vara det.

Var femte vuxen i Sverige vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. De flesta av dessa anhöriga är i yrkesverksam ålder och cirka 100 000 av dem har helt eller delvis gått ned i arbetstid för att klara av att ge omfattande omsorg (Socialstyrelsen "Anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser" 2012).
Det är inte patientetens diagnos som är avgörande för om anhöriga behöver stöd, det är omfattningen av hur anhöriga påverkas som avgör

Att vara efterlevande anhörig, barn eller vuxen, eller anhörig till någon sjuk eller funktionshindrad person, fysiskt eller psykiskt, är i sig en riskfaktor för ohälsa. Det är därför av stor vikt att anhöriga barn och vuxna och deras egna behov, på ett tidigt stadium, uppmärksammas av all personal inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 7§ ska barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen samt syskon som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykiskt störning eller en sykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel elelr spel om pengar. Hälso- och sjukvården har också ansvar för information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med avlider.

Inom Region Uppsala ska alla medarbetare som möter patienten och deras anhöriga, barn och vuxna, kunna ge information, råd och stöd. Styrdokumentet Handlingsplan för stöd till anhöriga barn och vuxna har omarbetats till en vårdrutin. Vårdrutinen innehåller både förslag om rutiner och metoder för stöd till anhöriga barn och vuxna samt dokument och länkar för att underlätta det stödjande arbetet. Här finns också hänvisningar till litteratur och hemsidor för att öka personalens och anhörigas kunskap om hur man kan stödja anhöriga barn och vuxna. Hänvisningar finns också till litteratur, blogg och hemsidor för att öka förståelsen för anhöriga och anhörigas situation, samt en lista över stödjande organisationer utanför Regon Uppsala och länets kommuner som anhöriga kan behöva få information om.
Varje anhörig är unik och stödet kan därför se olika ut för olika personer. Ibland räcker det med ett bekräftande samtal, att någon ser mig som anhörig, och ibland kan det behövas insatser i form av stödjande samtal till den anhöriga eller hjälpinsatser till patienten.
Hälso- och sjukvårdens personal ska kunna ge information, råd och stöd om vilken hjälp som finns att få samt förmedla kontakt till framtida stöd.
Anhöriga är viktiga för patienten, både barn och vuxna, och det har visat sig att det är av stor betydlese även för patientens tillfirsknande att anhöriga känner sig trygga och välinformerade. Hälso- och sjukvården ska arbeta i partnerskap med patienten och dess anhöriga. Anhörigas kunskap om patienten ska efterfågas os anhörigas delaktiget eftersträvas.
Om din arbetsplats vill ha hjälp att komma igång med rutiner och praktiska verktyg för att arbeta med stöd till anhöriga barn och vuxna eller om du som anhörig har fågor om hälso- och sjukvårdens stöd till anhöriga är ni välkomna att kontakta anhörigsamordnare Christianne Simson, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Har du som anhörig frågor kring sjukvårdens anhörigstöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare Christianne Simson. Önskar du kontakt med anhörigstöd i din kommun kontaktar du kommunens växel.