Infektioner

Antibiotikaresistens
Tonsillit
Okomplicerad rinosinuit
Otit
Pneumoni
Erysipelas
Urinvägsinfektion hos kvinnor
Urinvägsinfektion hos män
Uretrit
Sårinfektioner
Herpes simplex/zoster
Odontogena infektioner
Borrelia
Impetigo

Antibiotikaresistens

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Antibiotikaanvändning är kopplat till såväl uppkomst som spridning av resistens. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt - bara när det behövs och på rätt sätt. Det preventiva arbetet med vårdhygien och goda hygienrutiner i samhället går hand i hand med arbetet att bromsa resistensutvecklingen. Genom att minska smittspridning och infektioner minskar man även behovet av antibiotika. Detsamma gäller barnvaccinationsprogrammet samt influensa- och pneumokockvaccinationen av äldre som minskar infektionstrycket.

Antibiotika har uppmärksammats särskilt ur ett miljöperspektiv eftersom de både kan påverka bakterier i reningsverken och mikroorganismer i vattenmiljön. Resistensutveckling hos bakterier och överföring av resistensgener sker inte bara vid användning av antibiotika hos patienter utan även i miljön om selektionstryck finns. Det finns misstankar om att flera av de resistensgener som idag ses i sjukdomsalstrande bakterier kommer från bakterier i miljön. Särskilt problematiska är långlivade och resistensdrivande antibiotika såsom fluorokinoloner och tetracykliner som även kan ansamlas i exempelvis bottensediment.

Läkemedelskommittén i Region Uppsala samarbetar med STRAMA för att ge råd kring antibiotikabehandling och rekommendationerna har sin utgångspunkt i detta samarbete.

Läs mer om antibiotikaresistens och det nationella arbetet i denna fråga på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Upp

Tonsillit

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

0,8 - 1 g

3 ggr/dag 10 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid recidiv inom 30 dagar eller vid pc-allergi med makulopapulöst exantem med klåda

cefadroxil

500mg

2 ggr/dag 10 dagar generika
klindamycin

300 mg

3 ggr/dag 10 dagar generika

Alternativen ovan är likvärdiga.

Vid pc-allergi typ 1

klindamycin

300 mg

3 ggr/dag 10 dagar generika

Halsont och samtidig snuva, hosta eller heshet är sannolikt viros. Provtagning för streptokocker är då onödig och bör undvikas.

Patienter med halsont utan samtidig snuva, hosta eller heshet utreds utifrån de fyra s.k. Centorkriterierna (feber ≥ 38,5°; ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna; beläggning på tonsillerna; frånvaro av hosta). För varje patient görs alltid också en helhetsbedömning av symtomens svårighetsgrad, vilket också bör påverka ställningstagandet till antibiotikabehandling. Remittering till sjukhus görs vid septiska symtom och andra tecken på allvarlig infektion såsom andningssvårigheter, svårigheter att svälja saliv, diarré och kräkningar.

  • 0–2 Centorkriterier, opåverkad patient med lätta/måttliga besvär: Trolig virusinfektion. Avstå från provtagning och antibiotika.
  • 3–4 Centorkriterier: Möjlig infektion med streptokocker grupp A. Där fördelarna med antibiotikabehandling bedöms överväga nackdelarna tas snabbtest. Vid positivt test, ge antibiotikabehandling. Vid negativt test och påverkad patient, utred för annat bakteriellt agens eller för viros såsom Epstein-Barr-virus (mononukleos).

 

Uppmana patienten att återkomma om symtomen förvärras eller om ingen förbättring har skett inom tre dagar, oavsett om patienten har fått behandling med antibiotika eller inte. Överväg svalgodling och eventuell ytterligare utredning vid försämring eller utebliven förbättring efter initial bedömning.

Observera att CRP inte kan skilja mellan bakteriell eller virusorsakad faryngotonsillit.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Okomplicerad rinosinuit

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

1,6 g

3 ggr/dag 7-10 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid terapisvikt med fenoximetylpenicillin

amoxicillin

500 mg

3 ggr/dag 7-10 dagar generika

 

Vid pc-allergi

doxycyklin

200 mg dag 1, sedan 100 mg/dag

7 dagar generika, t.ex Doxyferm

Vid förkylningssymtom i <10 dagar, purulent snuva och lätt/måttlig smärta i maxillarområdet har man ringa nytta av antibiotika och symtomlindrande behandling är då tillräcklig.

Antibiotika kan erbjudas till patienter med minst 3 av 4 följande fynd:

  • vargata vid mellersta näsgången eller epifarynx
  • uttalad smärta i tänder eller ansikte
  • ensidiga symtom
  • dubbelinsjuknande

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Otit

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

1,6 g

3 ggr/dag 5 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid pc-allergi

erytromycin

500 mg

2 ggr/dag 7 dagar Ery-Max (kapsel)
erytromycin 250 mg 4 ggr/dag 7 dagar Ery-Max (kapsel)

Alternativen ovan är likvärdiga.

Patienter >12 år med säkerställd akut mediaotit bör antibiotikabehandlas.

Vid osäker diagnos utan komplicerande faktorer rekommenderas aktiv exspektans.

Vid osäker diagnos med komplicerande faktorer görs ytterligare diagnostik eller remittering till specialist.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Pneumoni

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

1 g

3 ggr/dag 7 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid terapisvikt eller typ 1-allergi mot penicillin

doxycyklin

200 mg/dag i 1 - 3 dagar, sedan 100 mg/dag

7 dagar generika, t.ex Doxyferm

Alla fall som bedöms ha lunginflammation bör behandlas med antibiotika.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Erysipelas

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

1 g

3 ggr/dag 10-14 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid misstanke om samtidig infektion med S. aureus

flukloxacillin

1-1,5 g

3 ggr/dag 10-14 dagar generika

 

Vid pc-allergi

klindamycin

300 mg

3 ggr/dag 10-14 dagar generika

 

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Urinvägsinfektion hos kvinnor

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Akut cystit (afebril UVI)

Akut cystit är ett ofarligt men besvärande tillstånd. Infektionen läker spontant inom en vecka hos cirka 30% av patienterna. Behandling med antibiotika förkortar tiden med symtom. Risken för febril UVI är mycket liten vid obehandlad okomplicerad akut cystit hos kvinnor (0,5–2,6%). Överväg differentialdiagnoser såsom sexuellt överförbara infektioner, vulvovaginit och urogenitalt östrogenbristsyndrom.

Vid lindriga besvär rekommenderas symtomlindrande behandling (receptfria analgetika och ökat vätskeintag) och exspektans. Vid måttliga besvär förses patienten även med antibiotikarecept i reserv. Vid svåra besvär får patienten recept på antibiotika att hämtas ut direkt.

Urinodling rekommenderas vid graviditet, vid recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad infektion, vid terapisvikt samt vid känd eller misstänkt resistensproblematik.

Förstahandsval vid behandling med antibiotika

nitrofurantoin*

50 mg

3 ggr/dag 5 dagar Furadantin

pivmecillinam

200 mg

3 ggr/dag 5 dagar generika

pivmecillinam

400 mg

2 ggr/dag 3 dagar† generika

Alternativen ovan är likvärdiga.

* Saknar effekt vid eGFR <40 ml/min.
† Behandlingstid 5 dagar (dosering 200 mg x 3) kan behövas hos postmenopausala kvinnor.

Andrahandsval

trimetoprim‡

160 mg

2 ggr/dag 3 dagar generika

cefadroxil

500 mg

2 ggr/dag 5 dagar generika

cefadroxil

1 g

1 gång/dag

5 dagar generika

Alternativen ovan är likvärdiga.

‡ Trimetoprim ska undvikas hos gravida under första trimestern men kan ges under resten av graviditeten.

Recidiverande cystit är vanligt och varje enskild cystitepisod handläggs på samma sätt som ovanstående rekommandationer. För profylaktisk behandling, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om urinvägsinfektioner i öppenvård.

Febril UVI

Febril UVI är en potentiellt allvarlig infektion som alltid ska antibiotikabehandlas. Kvinnor med febril UVI kan ofta behandlas polikliniskt med perorala preparat. Sjukhusvård och intravenös antibiotikabehandling rekommenderas för patienter med illamående och kräkningar, allmänpåverkan eller andra tecken på sepsis, samt vid hög ålder eller graviditet.

Urinprov för odling ska alltid tas innan antibiotikabehandling påbörjas.

För rekommendationer kring behandling av febril UVI hos gravida, se Läkemedelsverkets rekommendationer.

Förstahandsval vid peroral behandling av icke-gravida kvinnor

ciprofloxacin 500 mg 2 ggr/dag 7 dagar generika
trimetoprim + sulfametoxazol* 160 mg/800 mg 2 ggr/dag 10 dagar generika, t.ex. Eusaprim forte

*Alternativ till ciprofloxacin. Endast aktuellt efter resistensbestämning.

Andrahandsval

ceftibuten 400 mg 1 gång/dag 10 dagar licenspreparat

Ceftibuten har utgått från den svenska marknaden. Flera licenspreparat finns att tillgå. Om behandling med ceftibuten övervägs kan läkare i primärvården kontakta infektionsjouren på Akademiska sjukhuset för diskussion. Om indikation föreligger för behandling med ceftibuten kan patienterna passera infektionskliniken på Akademiska sjukhuset eller medicinkliniken i Enköping för att erhålla licenspreparat.

Tredjehandsval

cefixim 200 mg 2 gånger/dag 10 dagar licenspreparat
cefixim 400 mg 1 gång/dag 10 dagar licenspreparat

Alternativen ovan är likvärdiga.

Upp

Urinvägsinfektion hos män

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Ta alltid urinodling i samband med insättande av behandling.

Akut cystit (afebril UVI)

Förstahandsval

nitrofurantoin

50 mg

3 ggr/dag 7 dagar Furadantin

pivmecillinam

200 mg

3 ggr/dag 7 dagar generika

Alternativen ovan är likvärdiga.

Observera att ovanstående rekommendationer bygger på expertutlåtanden och inte har prövats i kliniska studier. Uppföljning av behandlingseffekten är därför särskilt viktig, och patienter måste informeras om att de ska återkomma vid förvärrade symtom eller om besvären inte viker.

Febril UVI

Inledande intravenös antibiotikabehandling på sjukhus rekommenderas vid febril UVI med allmänpåverkan, akut bakteriell prostatit och febril UVI efter prostatabiopsi.

Förstahandsval

ciprofloxacin 500 mg 2 ggr/dag 14 dagar generika
trimetoprim + sulfametoxazol* 160 mg/800 mg 2 ggr/dag 14 dagar generika

Endast aktuellt efter resistensbestämning.


Andrahandsval

ceftibuten 400 mg 1 gång/dag 14 dagar licenspreparat

Ceftibuten har utgått från den svenska marknaden. Flera licenspreparat finns att tillgå. Om behandling med ceftibuten övervägs kan läkare i primärvården kontakta infektionsjouren på Akademiska sjukhuset för diskussion. Om indikation föreligger för behandling med ceftibuten kan patienterna passera infektionskliniken på Akademiska sjukhuset eller medicinkliniken i Enköping för att erhålla licenspreparat.

Upp

Uretrit

Rekommendationen nedan gäller vuxna patienter.

doxycyklin 100 mg 2 ggr/dag 7 dagar generika, t.ex Doxyferm

Upp

Sårinfektioner

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval

flukloxacillin 1 g 3 ggr/dag 7 dagar generika, t.ex Heracillin

 

Vid pc-allergi

klindamycin

300 mg

3 ggr/dag 7 dagar generika

Antibiotikabehandling är bara indicerad vid tecken på spridd infektion som erysipelas eller då djupare vävnader är involverade. Abscesser och inflammerade aterom behandlas med incision och dränage.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp

Herpes simplex/zoster

valaciklovir

generika

Dosjustering måste göras vid nedsatt njurfunktion, se FASS.

Upp

Odontogena infektioner

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

1,6 g

3 ggr/dag 5-7 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid pc-allergi

klindamycin

150 mg

3 ggr/dag 5-7 dagar generika, t.ex Dalacin

För att få en bestående läkning ska patienten även remitteras till tandläkare för utredning och behandling. Antibiotika ska bara ordineras om patienten är allmänpåverkad (feber, sjukdomskänsla) eller om det föreligger tecken på, alternativt risk för, spridning av infektionen (svullna regionala lymfkörtlar, trismus, sväljningssvårigheter, omfattande extraoral svullnad (över okbågen och under mandibelkanten). Vid dessa tillfällen bör antibiotika användas som tilläggsbehandling till dränage. Antibiotika som enda behandling ska endast ges vid de tillfällen då dränage inte kan åstadkommas.

Upp

Borrelia

Rekommendationerna nedan gäller vuxna patienter.

Solitärt erytema migrans

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin

1 g

3 ggr/dag 10 dagar generika, t.ex Kåvepenin

 

Vid pc-allergi

doxycyklin 100 mg 2 ggr/dag 10 dagar generika, t.ex Doxyferm
azitromycin 500 mg x 1 dag 1, sedan 250 mg x 1 dag 2-5 generika

Alternativen ovan är likvärdiga.

Erytema migrans med feber eller multipla erytema migrans

doxycyklin 100 mg 2 ggr/dag 10 dagar generika, t.ex Doxyferm

För läkemedelsval och behandlingsregim vid andra manifestationer av borrelia än ovan (t.ex. neuroborrelios och acrodermatitis chronica atrophicans eller vid samtidig graviditet), vänligen se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Upp

Impetigo

Förstahandsval

Noggrann uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Lokalbehandling och rengöring bör fortgå  5-7 dagar  innan effekt utvärderas. Vid utebliven effekt eller progress av tillståndet bör man övergå till andrahandsvalet.

 

Andrahandsval

fusidinsyra 2-3 ggr/dag 7 dagar Fucidin (salva/kräm, 2%)

 

Peroral behandling med antibiotika ges endast vid utbredd och/eller progredierande impetigo, tillkomst av feber, samt impetigo som inte svarat på första- och andrahandsvalet. I dessa fall ges flukloxacillin i dosen 1000 mg x 3 i 7 dagar alternativt cefadroxil i dosen 500-1000 mg x 2 i 7 dagar. Cefadroxil medför dock sannolikt en högre risk för selektion av resistenta bakterier såsom ESBL-producerande tarmbakterier. Vid penicillinallergi typ I ges klindamycin 150-300 mg x 3 i 7 dagar.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Upp