REK-listan: Hjärta och kärl

Angina pectoris

Hjärtsvikt

Frekvensreglerare vid förmaksflimmer

Hypertoni

Hyperlipidemi

Angina pectoris

Anfallskupering

 glyceryltrinitrat

spray

generika, t ex Nitrolingual

 

buckaltablett

Suscard*

 

Underhållsbehandling

isosorbidmononitrat

depottablett/depotkapsel

generika

bisoprolol

 

generika

metoprolol

depottablett

generika

verapamil

depottablett

Isoptin Retard

amlodipin/felodipin

 

generika

* Kan även användas situationprofylaktiskt.
† Kontraindicerat vid hjärtsvikt, se FASS.

Levnadsvanor vid hjärt-kärlsjukdom

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ges hög prioritet för insatser riktade mot ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Man bör därför regelbundet ta upp frågor kring tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor och vid behov erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (se kapitel ”Levnadsvanor”).

Fysisk träning vid ischemisk hjärtsjukdom måste anpassas efter individuella förutsättningar och kontakt med fysioterapeut rekommenderas. Rekommendationen nedan är ett riktvärde.

Konditionsträning

Måttlig intensitet

3-5 ggr/vecka

minst 90 min/vecka (30-60 min/tillfälle)

Styrketräning

8-10 övningar, 10-15 repetitioner

1-3 set

2-3 ggr/vecka

‡ Måttlig intensitet (Borg RPE 12-13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal.

Upp

Hjärtsvikt

ACE-hämmare

enalapril

generika

ramipril

generika, vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

 

Angiotensinreceptorblockerare

kandesartan

generika

losartan

generika

valsartan

generika

Alternativen ovan är likvärdiga

Betablockerare

bisoprolol

 

generika

metoprolol

depottablett

generika

Alternativen ovan är likvärdiga

Aldosteronantagonister

spironolakton

generika

Vid biverkningar i form av exempelvis gynekomasti är eplerenon ett alternativ.

Diuretika

furosemid

tablett/depottablett

generika

 

Övriga läkemedel

Behandling med Entresto (sakubitril+valsartan) kan övervägas hos patienter med NYHA-klass II-IV med LVEF≤35% med kvarstående symtom och behov av ytterligare behandling utöver basbehandling. Entresto omfattas i dagläget av ett nationellt ordnat införande och i de fall behandling med Entreso övervägs bör patienten remitteras till specialist i kardiologi eller internmedicin.

Äldre patienter

Anpassa doserna efter patientens förutsättningar såsom eventuellt försämrad njurfunktion, ortostatism och bradykardi mm. ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare och diuretika kan vid behov sättas ut utan nedtrappning. Vid biverkningar av betablockare bör dosen om möjligt stegvis sänkas med en halvering av dosen med en veckas mellanrum. Vid risk för intorkning sätts ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare och diuretika ut temporärt. Läs mer i ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”.

Levnadsvanor vid hjärt-kärlsjukdom

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ges hög prioritet för insatser riktade mot ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Man bör därför regelbundet ta upp frågor kring tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor och vid behov erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (se kapitel ”Levnadsvanor”).

Fysisk träning vid hjärtsvikt måste anpassas efter individuella förutsättningar och kontakt med fysioterapeut rekommenderas. Rekommendationen nedan är ett riktvärde. För mer detaljerad information se FYSS.

Konditionsträning

Måttlig intensitet*

3-5 ggr/vecka

minst 90 min/vecka (30-60 min/tillfälle)

 

Styrketräning

8-10 övningar, 10-15 repetitioner

1-3 set

2-3 ggr/vecka

* Måttlig intensitet (Borg RPE 12-13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal.

Upp

Frekvensreglerare vid förmaksflimmer

Betablockerare

bisoprolol

 

generika

metoprolol

depottablett

generika

 

Kalciumantagonister

verapamil*

tablett

generika

 

depottablett

Isoptin Retard

* Kontraindicerat vid hjärtsvikt, se FASS.

Läs mer i DocPlus.

Upp

Hypertoni

Alla patienter som befinns ha högt blodtryck ska genomgå en standardiserad basalutredning som syftar till att undersöka om patienten har hunnit få hypertensiv organskada och om det föreligger hög total risk för hjärt-kärldöd. I första hand ska dessa patienter behandlas med läkemedel, eftersom de har störst nytta av läkemedelsbehandlingen. Alla hypertoniker ska behandlas med åtgärder kring levnadsvanor, oavsett om läkemedel behövs som tillägg. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ges hög prioritet för insatser riktade mot ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med hypertoni. Man bör därför regelbundet ta upp frågor kring tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor och vid behov erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (se kapitel ”Levnadsvanor”).

För personer utan känd hjärt-kärlsjukdom eller diabetes kan skattning av den sammanvägda kardiovaskulära risken göras med hjälp av SCORE-algoritmen (http://www.heartscore.org/). Motsvarande algoritm för patienter med diabetes finns på www.ndr.nu/risk.

Rekommendationen nedan om fysisk träning ges till samtliga patienter med hypertoni, såvida inte annan väsentlig samsjuklighet föreligger. Regelbunden fysisk träning har en blodtryckssänkande effekt, men ska främst ses som en profylaktisk behandling mot framtida hjärt-kärlsjukdom. För mer detaljerad information se FYSS.

Konditionsträning

Måttlig intensitet*

3-7 ggr/vecka

minst 150 min/vecka

eller

Högintensitet*

3-5 ggr/vecka

minst 75 min/vecka

 

Isometrisk träning

Låg intensitet*

1-2 övningar, 4 set á 2 min

3 ggr/vecka

* Låg intensitet (Borg RPE 9-11) innebär lätt-mycket lätt ansträngning. Måttlig intensitet (Borg RPE 12-13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal. Hög intensitet (Borg RPE 14-17) innebär en markant ökning av puls och andning. 

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling vid hypertoni bör i första hand utgöras av en ACE-hämmare eller generiskt losartan/kandesartan och/eller ett tiaziddiuretikum i lågdos och/eller en kalciumantagonist. Betablockerare har något sämre skyddseffekt (främst beträffande stroke) och har en plats främst vid samtidig förekomst av andra tillstånd (t.ex. arytmier, efter hjärtinfarkt och vid hjärtsvikt, eller vid samtidig migrän). Ortostatiskt blodtryck bör alltid kontrolleras vid behandling av äldre patienter (läs mer i ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”). 

ACE-hämmare

enalapril/ramipril

generika

enalapril/ramipril + hydroklortiazid

generika

 

Angiotensinreceptorblockerare

losartan

generika

losartan + hydroklortiazid

generika

kandesartan

generika

kandesartan + hydroklortiazid

generika

valsartan

generika

valsartan + hydroklortiazid

generika

Losartan, kandesartan och valsartan är likvärdiga alternativ

Diuretika

hydroklortiazid

generika

bendroflumetiazid

Salures

klortalidon

Hygropax

hydroklortiazid + amilorid

generika

Hydroklortiazid, bendroflumetiazid och klortalidon är likvärdiga alternativ. Låg dosering av hydroklortiazid och bendroflumetiazid är att föredra för att undvika metabola biverkningar: hydroklortiazid 12,5 - 25 mg/dag, bendroflumetiazid 2,5 mg/dag. Elektrolytstatus följs regelbundet. Kombinationsbehandling med amilorid kan ges vid hypokalemi, men observera risken för hyperkalemi om patienten samtidigt behandlas med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare. Vid njurfunktion motsvarande GFR<30 ml/min/1,73 m2 rekommenderas inte behandling med tiazid- eller tiazidbesläktade diuretika då det är osäkert om preparaten har effekt. Furosemid kan då vara ett alternativ.

Kalciumantagonister

amlodipin

generika

felodipin

generika

Alternativen ovan är likvärdiga

Betablockerare

atenolol

generika

metoprolol

generika

Alternativen ovan är likvärdiga. Observera att atenolol elimineras via njurarna och att dosen bör justeras efter njurfunktionen (se FASS).

Tilläggsbehandling

doxazosin

generika

spironolakton

generika

Doxazosin och spironolakton är alternativ som tilläggsbehandling vid svårbehandlad hypertoni som inte kontrolleras av övriga rekommenderade läkemedel.

Upp

Hyperlipidemi

Levnadsvanor

Mer hälsosamma levnadsvanor ingår alltid i behandlingen vid hyperlipidemi. En bedömning av tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor ska därför göras hos dessa patienter. Vid behov erbjuds stöd till förändring till mer hälsosamma levnadsvanor (se kapitlet ”Levnadsvanor”).

Fysisk träning och aktivitet ökar HDL-kolesterol och sänker triglycerider i plasma. LDL-kolesterol tycks dock inte påverkas av graden av fysisk aktivitet. Rekommendationen nedan ska ses som ett riktvärde och bör anpassas utifrån individuella förutsättningar. För mer detaljerad information se FYSS.

Konditionsträning

Måttlig intensitet*

3-7 ggr/vecka

minst 150 min/vecka

eller

Hög intensitet*

3-5 ggr/vecka

minst 75 min/vecka

* Måttlig intensitet (Borg RPE 12-13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal. Hög intensitet (Borg RPE 14-17) innebär en markant ökning av puls och andning. 

Läkemedelsbehandling

atorvastatin

generika

simvastatin

generika

Vid nyinsättning rekommenderas atorvastatin, normalt i dosen 40-80 mg/dag. Skillnaden mellan preparaten är dock inte så stor att byte av välfungerande behandling med simvastatin bör ske om patienten har uppnått målnivå för LDL-kolesterol. Rekommenderad dos av simvastatin är normalt 40 mg/dag. Observera att simvastatin i dosen 80 mg/dag bör undvikas p.g.a. förhöjd risk för myopati/rhabdomyolys. Beakta risken för läkemedelsinteraktioner. Se FASS före insättning samt vid tillägg av annat systemiskt administrerat läkemedel.

Ezetimib i dosen 10 mg/dag övervägs som tillägg till statinbehandling för sekundärprevention när en mer intensiv LDL-kolesterolsänkande behandling bedöms indicerad, samt för primärprevention till patienter med familjär hyperkolesterolemi med behov av ytterligare sänkning av LDL-kolesterol.

Vid uttalad isolerad hypertriglyceridemi är behandling med fibrat förstahandsval, av vilka rekommenderas fenofibrat (Lipanthyl).

För råd kring behandling av äldre patienter, se ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”.

Upp