REK-listan: Gynekologi och urologi

Antikonception 

Dysmenorré

Riklig menstruation

Blödningsrubbningar och menstruationsförskjutning

Klimakteriebesvär

Urogenital atrofi

Candidavaginos

Bakteriell vaginos

Trängningsinkontinens

Avflödeshinder vid benign prostatahyperplasi (BPH)

Erektil dysfunktion

Antikonception

Kombinerade p-piller

Bland de kombinerade medlen bör i första hand ett monofasiskt lågdoserat medel med levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat väljas eftersom dessa har satts i samband med lägst frekvens av den allvarligaste biverkan venös tromboembolism. Det är dock ibland motiverat att välja andra produkter utifrån patientpreferens och biverkningsprofil. I första hand rekommenderas preparat innehållande levonorgestrel p.g.a. lägst pris.

levonorgestrel + östrogen

Abelonelle 28 (monofas)
Anastrella 28 (monofas)
Prionelle 28 (monofas)
Prionelle (monofas)
Rigevidon 28 (monofas)

 Gestagenmetoder

levonorgestrel

 lågdosgestagen

 Mirena/Jaydess/ Kyleena/ Levosert (spiral)†

 desogestrel

 mellandosgestagen

 generika (peroralt)

 etonogestrel

 mellandosgestagen

 Nexplanon (implantat)

 medroxiprogesteron

 högdosgestagen

 Depo-Provera (intramuskulärt)‡

† Kan användas även av kvinnor som aldrig varit gravida.

‡ Endast i undantagsfall, d.v.s. när alla andra metoder är olämpliga, hos patienter under 19 år på grund av risk för minskad bentäthet.

Akut-p-piller

levonorgestrel

 NorLevo/ Postinor eller generika, även receptfritt

 inom 72 timmar, bäst effekt inom 24 timmar

ulipristal

 EllaOne, även receptfritt

 inom 120 timmar

Alternativt kan kopparspiral insättas.  

Det har funnits en diskussion kring studiedata som antydde att effekten av akut-p-piller var sämre vid kroppsvikt över75 kg. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har dock bedömt att tillgängliga data inte är tillräckliga för att säkert stödja denna slutsats, och att akut-p-piller kan användas oberoende av kroppsvikten.

Pearl index för olika typer av preventivmetoder

Tabell: Pearl index för olika typer av preventivmetoder vid perfekt användning. Dessutom anges andel graviditeter (%) under första året med olika metoder vid "typisk" användning (estimerat från uppgifter till National Surveillance of Family Growth i USA). Källa: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om antikonception.

 6

/tr>

Preventivmetod

Pearl index
(antal graviditeter per 100 kvinnoår)

Andel (%) kvinnor med oplanerad graviditet under första årets användning vid "typisk" användning

 Ingen metod

 85

 85

 P-stav

 0,05

 0,05

 Hormonspiral

 0,2

 0,2

 Kopparspiral

 0,6

0,8 

 P-spruta

 0,2

Kombinerade p-piller / p-plåster / p-ring

 0,3

 9

 Mellanpiller (gestagen)

 0,3

 Minipiller (gestagen)

 1,1

 >9

 Pessar och spermiedödande gel

 12

 Manlig kondom

 2

 18

Avbrutet samlag / naturlig familjeplanering

 3-5

 22-24

 Spermicider

 18

 40

 Manlig sterilisering

 0,1

 0,15

 Kvinnlig sterilisering

 0,5

 0,5

Upp

 Dysmenorré

ibuprofen

 generika

naproxen

 generika

Alternativen ovan är likvärdiga. Diklofenak bör undvikas på grund av hög risk för negativa miljöeffekter.

Upp

Riklig menstruation

tranexamsyra

 generika, t ex Cyklokapron

levonorgestrel

Mirena/Jaydess/Levosert (spiral), även till yngre patienter

Vid inslag av dysfunktionell blödningsrubbning i början och i slutet av den fertila perioden ges cykliskt gestagen (se "Blödningsrubbningar och menstruationsförskjutning").

Upp

Blödningsrubbningar och menstruationsförskjutning

medroxiprogesteron

 Provera

framförallt vid längre tids upprepad eller kontinuerlig behandling

noretisteron

Primolut-Nor

vid mer krävande blödningsrubbningar och vid kortare tids cyklisk användning

Upp

Klimakteriebesvär

Vid kvarvarade livmoder

Kring naturlig menopaus, före eller upp till två år efter – cyklisk behandling

östradiol + noretisteron

Novofem (1 mg/1 mg)
Femasekvens (2 mg/1 mg)

östradiol + medroxiprogesteron

Divina Plus (2 mg/10 mg)

Preparat med låg dos östrogen bör prövas före preparat med hög dos.

Mer än två år efter naturlig menopaus – kontinuerlig kombinerad behandling

östradiol + noretisteron

Eviana (0,5 mg/0,1 mg)
Activelle (1 mg/0,5 mg)
Cliovelle (1 mg/0,5 mg)
Noresmea (1 mg/0,5 mg)
Femanor (2 mg/1 mg)

östradiol + medroxiprogesteron

Indivina (1 mg/2,5 mg)
Indivina (1 mg/5 mg)
Indivina (2 mg/5 mg)

Lågt doserade östrogenpreparat bör prövas först.

Vid borttagen livmoder eller vid samtidig användning av gestagenspiral (Mirena, Jaydess, Levosert eller Kyleena)

östradiol

Femanest
Progynon

Levnadsvanor

Fysisk aktivitet motverkar de flesta av de symtom som uppträder i klimakteriet, ibland lika påtagligt som östrogen och i vissa fall mer. Kvinnor som befinner sig i menopausen kan följa generella träningsråd och träningsprinciper (se kapitel "Fysisk aktivitet").

Upp

Urogenital atrofi

Förstahandsval:

östriol

 Ovesterin (vagitorier), även receptfritt

Andrahandsval:

östradiol

Oestring - byts var 3:e månad

Vagifem (östradiol) är inte förmånsberättigat.

Upp

Candidavaginos

flukonazol

generika, peroral behandling

Upp

Bakteriell vaginos

klindamycin

Dalacin (vagitorier/vaginalkräm)

 metronidazol

 Zidoval (vaginalgel)

 dekvalinium

 Donaxyl (vaginaltablett)

Alternativen ovan är likvärdiga.

Upp

Trängningsinkontinens

Förstahandsval

Vid trängningsinkontinens bör i första hand icke-farmakologisk behandling prövas. Denna utgörs av information om blåsans funktion och dysfunktion, genomgång och eventuell förändring av dryckesvanor, liksom läkemedelsgenomgång med försök att byta ut eller ta bort läkemedel som kan påverka blåsfunktionen ogynnsamt. Till detta hör även blåsträning, bäckenbottenträning och toaletträning. Hjälpmedel provas ut individuellt. Om icke-farmakologisk behandling är otillräcklig kan farmakologisk behandling prövas framför allt hos yngre patienter.

Andrahandsval

tolterodin

depotkapsel, generika

Effekt och biverkningar bör utvärderas efter en till tre månaders behandling (utsättningsförsök kan övervägas). Ett hjälpmedel för bedömning av effekten är miktionslista. Om behandlingen ger effekt men oacceptabla biverkningar, överväg preparatbyte. Om behandlingen inte ger önskad effekt, överväg förnyad utredning beträffande bakomliggande sjukdom.

Tredjehandsval

mirabegron

Betmiga


Äldre patienter

P.g.a. risken för antikolinerga biverkningar rekommenderas inte tolterodin till äldre patienter. Mirabegron (Betmiga) kan då vara ett alternativ. Observera att mirabegron kan höja blodtrycket. Blodtrycket bör därför kontrolleras före insättning och regelbundet under behandlingen.

Upp

Avflödeshinder vid benign prostatahyperplasi (BPH)

Alfa1-adrenoceptorantagonister

alfuzosin

generika

Behandla i fyra veckor, sedan utvärdering.

5-alfareduktashämmare

finasterid

generika, t ex Proscar

Behandla i sex månader, sedan utvärdering, avbryt vid utebliven effekt.

När läkemedelsbehandling är aktuell bör som regel en alfa1-adrenoceptorantagonist prövas först. Vid stor prostata (>40 ml mätt med ultraljud) är 5-alfareduktashämmare, i första hand generiskt finasterid, ett alternativ. Endast hos patienter med måttliga besvär eller måttliga tecken på obstruktion är farmakoterapi ett behandlingsalternativ vid symtomgivande benign prostatahyperplasi. Vid lindriga besvär och okomplicerade tillstånd rekommenderas alltid exspektans. Vid kraftiga symtom bör kirurgi alltid övervägas. 

Upp

Erektil dysfunktion

Förstahandsval:

sildenafil

generika

tadalafil

 Cialis

vardenafil

 Levitra

Samtliga ovanstående läkemedel har likvärdig effekt; sildenafil och Levitra är mer kortverkande, Cialis mer långverkande.

Vid kontraindikation eller bristande effekt av förstahandsvalet:

alprostadil

Bondil, Caverject, Caverject Dual

Upp