REK-listan: Blodsjukdomar

Tromboembolism

Blödningstillstånd

Anemi 

Tromboembolism

Ischemisk hjärtsjukdom

acetylsalicylsyra (ASA)

generika

 

klopidogrel*

generika

vid ASA-allergi

Orala antikoagulantia

   

* Omeprazol/esomeprazol kan minska effekten av klopidogrel. Om samtidig behandling är nödvändig bör man överväga byte av protonpumpshämmare till lansoprazol eller pantoprazol.
† Warfarin (Waran) eller Non-vitamin K Orala Antikoagulantia (NOAK) [dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), edoxaban (Lixiana)] övervägs som singelbehandling vid stabil ischemisk hjärtsjukdom och samtidigt förmaksflimmer.

Kombinationsbehandling med dubbel trombocythämmande behandling ASA+tikagrelor (Brilique) eller ASA+klopidogrel används under en begränsad tid upp till ett år efter akut koronart syndrom eller PCI vid stabil ischemisk hjärtsjukdom. Sådan behandling bör endast inledas av specialist inom området. Fortsatt behandling i ytterligare tre år kan också vara aktuell för ASA+tikagrelor. Antitrombotisk behandling med tre läkemedel förekommer under begränsad tid vid akut koronart syndrom och förmaksflimmer och ska hanteras av specialist inom området.

TIA/ischemisk icke-kardiell stroke

acetylsalicylsyra

generika

klopidogrel*

generika

Alternativen ovan är relativt likvärdiga avseende effekt och säkerhet. Kombinationsbehandling acetylsalicylsyra + dipyridamol är ett alternativ, men har mer biverkningar i form av huvudvärk.

* Omeprazol/esomeprazol kan minska effekten av klopidogrel. Om samtidig behandling är nödvändig bör man överväga byte av protonpumpshämmare till lansoprazol eller pantoprazol.

Prevention av ischemisk stroke/TIA vid förmaksflimmer

Förstahandsval vid nyinsättning

apixaban

Eliquis

Rekommenderas ej vid eGFR <15 ml/min‡

dabigatran

Pradaxa

Kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min

rivaroxaban

Xarelto

Rekommenderas ej vid eGFR <15 ml/min‡

edoxaban

Lixiana

Rekommenderas ej vid eGFR <15 ml/min‡

‡ Få patienter med eGFR <15 ml/min har ingått i genomförda studier. Tät uppföljning rekommenderas.

Andrahandsval vid nyinsättning

warfarin

Waran

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation bör man vid nyinsättning av oralt antikoagulantium hos patienter med förmaksflimmer välja NOAK före warfarin. Undantag är patienter med minst måttlig mitralisstenos eller patienter med mekanisk hjärtklaffprotes, där endast warfarin ska användas. Njurfunktionen måste också beaktas (se ovan). Behandling insätts vid förmaksflimmer (kroniskt eller paroxysmalt) och minst 2 poäng (män) eller minst 3 poäng (kvinnor) enligt riskskattningsskalan CHA2DS2-VASc. Kan också övervägas vid kroniskt förmaksflimmer och minst 1 poäng (män) eller minst 2 poäng (kvinnor) enligt CHA2DS2-VASc. Läs mer i DocPlus.

Mekaniska klaffproteser

warfarin

Waran

Warfarin är det enda rekommenderade preparatet vid förebyggande av tromboembolism vid mekaniska klaffproteser och ska hanteras av specialist inom området.

Venös tromboembolism

apixaban

Eliquis

rivaroxaban

Xarelto

dalteparin

Fragmin

warfarin

Waran

Apixaban eller rivaroxaban insätts vid nydiagnostiserad venös tromboembolism. Dalteparin i kombination med  warfarin är ett alternativ och kombinationsbehandlingen behålls i minst 5 dagar tills terapeutiskt PK-INR har uppnåtts. Läs mer i DocPlus.

Postoperativ trombosprofylax

dalteparin

Fragmin

apixaban

Eliquis

 

Trombosprofylax vid immobilisering

dalteparin

Fragmin

Intermittent pneumatisk kompression är ett alternativ vid hög blödningsrisk.

Antikoagulantia och elektiva ingrepp

Tandextraktion

Warfarin/NOAK ska inte sättas ut. Lokal hemostas ska alltid appliceras. Kontrollera att PK-INR inte överstiger 3,0 vid behandling med warfarin.

Endoskopi med biopsi

Vid behandling med warfarin rekommenderas PK-INR ≤1,5. Sätt ut NOAK enligt lokala riktlinjer/rekommendation från SSTH.

Endoskopi utan biopsi

Vid behandling med warfarin rekommenderas PK-INR ≤3,0. NOAK ska inte sättas ut.

Ledpunktion/injektion i.m.

Vid behandling med warfarin rekommenderas PK-INR ≤1,8. Sätt ut NOAK enligt lokala riktlinjer/rekommendation från SSTH.

Läs mer i DocPlus, i Tandvårdens läkemedel samt i dokumentet Kliniska råd NOAK på SSTHs (Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas) hemsida.

Kom ihåg att registrera patienten i Auricula vid behandling med orala antikoagulantia (warfarin och NOAK).

För råd kring behandling av äldre patienter, se ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”.

Levnadsvanor vid hjärt-kärlsjukdom

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ges hög prioritet för insatser riktade mot ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Man bör därför regelbundet ta upp frågor kring tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor och vid behov erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (se kapitel ”Levnadsvanor”).

Fysisk träning efter stroke måste anpassas efter individuella förutsättningar och bör initieras/utföras under ledning av fysioterapeut. Positiva effekter på funktionsnivån och möjligheten att genomföra dagliga aktiviteter har visats.

Konditionsträning

Måttlig intensitet*

minst 150 min/vecka

3-7 ggr/vecka

 

Styrketräning

10-15 repetitioner

2-3 set

2-3 ggr/vecka

* Måttlig intensitet (Borg RPE 12-13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal.

Upp

Blödningstillstånd

tranexamsyra

generika (t ex Cyklokapron)

 Upp

Anemi

Peroral behandling

järnsulfat

Duroferon, även receptfritt

 

Om peroral behandling inte är möjlig

Vid receptförskrivning

järnsackaros

vid behov av mindre mängd järn

Venofer/Järnsackaros Rechon (inj)

järnisomaltosid

vid behov av större mängd järn

Monofer (inj)

Monofer kan ges i högre dos än Venofer vid samma doseringstillfälle och är att föredra vid behov av större mängd järn (färre sjukvårdsbesök krävs).

Vid rekvisition

järnisomaltosid

Monofer (inj)

järnkarboxymaltos

Ferinject (inj)

Alternativen ovan är likvärdiga. Monofer och Ferinject är upphandlade inom region Uppsala och är betydligt billigare vid rekvisition.

Megaloblastanemi

cyanokobalamin

generika, t ex Behepan

folsyra*

generika

hydroxokobalamin

Behepan (inj)

* Observera att Folacin i styrkan 5 mg inte är förmånsberättigad. Rabattberättigade generika finns dock att tillgå.
† Istället för peroralt cyanokobalamin vid neurologiska eller psykiska symtom eller uttalad megaloblastanemi.

Upp