REK-listan: Allergi och andningsorganen

Allergisk rinit
Medel efter anafylaxi
Astma
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Allergisk rinit

Antihistamin peroralt

cetirizin/loratadin

generika, även receptfritt

 

Antihistamin lokalt

levokabastin

Livostin, även receptfritt

 

Kortikosteroid lokalt

mometason 

Nasonex eller generika 

budesonid 

Rhinocort Aqua

 

Kombinationsbehandling med lokalt antihistamin + kortikosteroid

azelastin + flutikason

Dymista

 

Antikolinergikum

ipratropium

Atrovent Nasal

 

Natriumkromoglikat

natriumkromoglikat

Lomudal Nasal, även receptfritt

Upp

Medel efter anafylaxi

adrenalin Emerade
betametason Betapred
cetirizin/loratadin generika, även receptfritt

Adrenalinpenna bör endast förskrivas av allergologiskt kunnig läkare eller av läkare på akutmottagning i avvaktan på utredning av specialist inom området. Förskrivningen ska alltid kombineras med noggrann utbildning med praktisk träning. Patienten bör alltid förses med 2 pennor eftersom det händer att en injektion inte är tillräcklig.

Rekommendationer kring handläggning av anafylaxi finns på Svenska Föreningen för Allergologis hemsida.

Upp

Astma

I första hand rekommenderas pulverinhalatorer. Sprayinhalatorer kräver dosavtryckning samtidigt som inandning vilket försvårar korrekt inhalationsteknik. För patienter som inte har tillräcklig inspiratorisk kraft för en pulverinhalator, eller av andra skäl inte kan hantera en pulverinhalator rekommenderas en sprayinhalator med tillhörande spacer. Det är viktigt att försäkra sig om att patienten kan hantera sin inhalator korrekt samt att patienten använder en korrekt inhalationsteknik. Se information kring detta på www.medicininstruktioner.se eller i respektive preparats bipacksedel på www.fass.se. Det kan finnas hanteringsskäl, eller andra skäl, för att förskriva en annan inhalator är de som rekommenderas i denna lista.

För ytterligare rekommendationer kring handläggning av astma hos vuxna inom Region Uppsala, se Astma hos vuxna – vårdöversikt i DocPlus.

Selektiva ß2-agonister - kortverkande

Pulver

salbutamol 

 

Buventol Easyhaler

Ventilastin Novolizer

terbutalin

Bricanyl Turbuhaler

Alternativen ovan är likvärdiga.

Spray

salbutamol 

Ventoline Evohaler


Selektiva ß2-agonister - långverkande

Pulver

formoterol

 

Oxis Turbuhaler

Formatris Novolizer

 

Spray

salmeterol

Serevent Evohaler

 

Glukokortikoider

Pulver

budesonid

 

 

Giona Easyhaler

Novopulmon Novolizer

Pulmicort Turbuhaler

Alternativen ovan är likvärdiga.

Spray

flutikason

Flutide Evohaler

 

Systemisk behandling

prednisolon

Prednisolon


Kombinationspreparat (inhalationssteroid + långverkande ß2-agonist)

Fördelen med fasta kombinationer är enkelhet samt förhoppningen om ökad följsamhet. Nackdelen är minskad flexibilitet med risk för överdosering av den ena komponenten när behov finns att öka dosen av bara den ena. Vilket som är bäst i det enskilda fallet måste bedömas utifrån patientens situation och önskemål.

Pulver

budesonid + formoterol

 

Symbicort Turbuhaler

Bufomix Easyhaler

Alternativen ovan är likvärdiga.

Spray

flutikason + salmeterol

Seretide Evohaler

beklometason + formoterol

Innovair

Alternativen ovan är likvärdiga.

Övriga

montelukast

generika

Noggrann utvärdering av behandlingseffekt efter 1–2 månader. Saknar indikation vid KOL.

Sprayinhalator med spacer för särskilda patientgrupper

För patienter som inte har tillräcklig inspiratorisk kraft för en pulverinhalator, eller av andra skäl inte kan hantera en pulverinhalator rekommenderas en sprayinhalator med tillhörande spacer. Nebulisator med tillhörande lösning rekommenderas ej längre i första hand eftersom behandling med spacer är lika effektiv. Det finns flera fabrikat av spacer som kan förskrivas som hjälpmedel, t.ex. Optichamber diamond, Vortex, Aerochamper och L’espace, vilka passar så gott som alla sprayer.

Rekommenderad strategi hos vuxna för underhållsbehandling av astma av olika svårighetsgrad

Rekommenderad strategi hos vuxna för underhållsbehandling av astma av olika svårighetsgrad, enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma (2015). Klicka för större bild.
* Vid specialistklinik eller i samråd med lungspecialist.

Uppskattade ekvivalenta doser för inhalerade glukokortikoider

Uppskattade ekvivalenta doser beträffande effekt av olika inhalerade glukokortikoider hos vuxna (från Global Initiative for Asthma, GINA, 2017 och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma (2015). Värdena är ungefärliga. Exakta angivelser är inte möjliga att ge bl.a. eftersom olika inhalatorer har olika egenskaper. Klicka för större bild.

Levnadsvanor

Hos patienter som röker är rökstopp en viktig åtgärd för att förhindra försämring av astman. Viktnedgång hos patienter med fetma kan ha en positiv effekt på symtomatologin.

Fysisk träning är för övrigt värdefull för alla med astma då den förbättrar den fysiska förmågan och minskar dyspnén och de ansträngningsutlösta andningsbesvären. Personer med mild-måttlig astma och som klarar sig med ß2-agonist före träning kan vara fysiskt aktiva i samma utsträckning som friska personer (se kapitel ”Fysisk aktivitet”). Träningen bör bestå av aerob träning (konditionsträning), styrketräning och rörlighetsträning. Lämpliga aktiviteter är simträning, bollspel, cykelträning, gångträning samt land- eller vattengymnastik. Personer med svårare astma behöver få hjälp av fysioterapeut med att komma igång med lågintensiv aerob träning, rörlighetsträning och/eller styrketräning.

För att minska de ansträngningsutlösta besvären bör träningen alltid föregås av premedicinering med ß2-agonist 15 minuter före ansträngningen. För mer detaljerad information se FYSS.

Upp

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

För ytterligare rekommendationer kring handläggning av KOL inom Region Uppsala, se KOL – vårdöversikt i DocPlus.

Levnadsvanor

Farmakologisk behandling ger marginella tillskott till KOL-patientens hälsa. Rökstopp är den enskilt viktigaste faktorn för bättre hälsa och prognos. Fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten, ökar den fysiska kapaciteten och leder till bättre utnyttjande av lungfunktionen. Personer med lågt BMI (<22) bör rekommenderas extra näringsintag för att öka den perifera muskelstyrkan.

Både patienter med lindrig och svår KOL bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet. Inledningsvis bör träningen individanpassas med hjälp av fysioterapeut och kompletteras med andningsteknik, och det kan vara bra att starta på låg intensitet. Om syrgasmättnad sjunker till <88 % bör intensiteten i träningen sänkas, träningen kan ske i intervallform eller syrgas kan tillföras. Ett fysiskt funktionstest med saturationsmätning bör föregå en träningsperiod. All fysisk träning bör vara allsidig, dvs omfatta konditionsträning, styrketräning samt rörlighetsträning. Rekommendationen nedan är ett riktvärde och bör anpassas utifrån individuella förutsättningar. För mer detaljerad information se FYSS.

Konditionsträning

Måttlig intensitet*

minst 150 min/vecka

3-7 ggr/vecka

 

Styrketräning 

8-10 övningar

8-12 repetitioner, 1-3 set

2-3 ggr/vecka

 

Rörlighetsträning

2-3 ggr/vecka

* Måttlig intensitet (Borg RPE 12-13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal.

Läkemedelsbehandling

I första hand rekommenderas pulverinhalatorer. Sprayinhalatorer kräver dosavtryckning samtidigt som inandning vilket försvårar korrekt inhalationsteknik. För patienter som inte har tillräcklig inspiratorisk kraft för en pulverinhalator, eller av andra skäl inte kan hantera en pulverinhalator rekommenderas en sprayinhalator med tillhörande spacer. Det är viktigt att försäkra sig om att patienten kan hantera sin inhalator korrekt samt att patienten använder en korrekt inhalationsteknik. Se information kring detta på www.medicininstruktioner.se eller i respektive preparats bipacksedel på www.fass.se. Det kan finnas hanteringsskäl, eller andra skäl, för att förskriva en annan inhalator är de som rekommenderas i denna lista.

Kortverkande bronkdilaterare

Selektiva ß2-agonister
Pulver

salbutamol 

 

Buventol Easyhaler

Ventilastin Novolizer

terbutalin

Bricanyl Turbuhaler

Alternativen ovan är likvärdiga.

Spray

salbutamol 

Ventoline Evohaler

 

Antikolinergikum
Spray

ipratropium

Atrovent

 

Långverkande bronkdilaterare

Antikolinergikum
Pulver

tiotropium

Braltus

 

Spray

tiotropium

Spiriva Respimat

 

Selektiva ß2-agonister
Pulver

indakaterol

Onbrez

 

Spray

olodaterol

Striverdi Respimat


Kombinationspreparat (långverkande ß2-agonist + antikolinergikum)

Pulver

indakaterol + glykopyrronium

Ultibro Breezhaler

 

Spray

oladaterol + tiotropium

Spiolto Respimat


Glukokortikoider

Notera att glukokortikoider kan öka risken för bakteriella luftvägsinfektioner vid långtidsbehandling.

Pulver

budesonid

 

 

Giona Easyhaler

Novopulmon Novolizer

Pulmicort Turbuhaler

Alternativen ovan är likvärdiga.

Spray

flutikason

Flutide Evohaler

 

Kombinationspreparat (inhalationssteroid + långverkande ß2-agonist)

Fördelen med fasta kombinationer är enkelhet samt förhoppningen om ökad följsamhet. Nackdelen är minskad flexibilitet med risk för överdosering av den ena komponenten när behov finns att öka dosen av bara den ena. Vilket som är bäst i det enskilda fallet måste bedömas utifrån patientens situation och önskemål.

Pulver

budesonid + formoterol

 

Symbicort Turbuhaler

Bufomix Easyhaler

Alternativen ovan är likvärdiga.

Spray

budesonid + formoterol

Symbicort

 

Öviga läkemedel

roflumilast

Daxas

acetylcystein

generika

Peroral behandling med acetylcystein har ingen slemlösande effekt. Det finns dock vissa indikationer på att acetylcystein i dosen 600 mg x 2 kan ha en exacerbationsförebyggande effekt.

Underhållsbehandling av KOL enligt Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) från 2017.

Underhållsbehandling av KOL enligt Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) från 2017. Klicka för större bild.
CAT=COPD Assessment Test; CCQ=Clinical COPD Questionnaire; mMRC= Modified Medical Research Council Dyspnea Scale. Skattningsformulären är tillgängliga via Kolwebben.se. LABA= Long-acting beta-adrenoceptor agonist; LAMA= Long-acting muscarinic antagonists; ICS=Inhaled corticosteroids.
* Vaccination mot influensa och pneumokocker.

Sprayinhalator med spacer för särskilda patientgrupper

För patienter som inte har tillräcklig inspiratorisk kraft för en pulverinhalator, eller av andra skäl inte kan hantera en pulverinhalator rekommenderas en sprayinhalator med tillhörande spacer. Nebulisator med tillhörande lösning rekommenderas ej längre i första hand eftersom behandling med spacer är lika effektiv. Det finns flera fabrikat av spacer som kan förskrivas som hjälpmedel, t.ex. Optichamber diamond, Vortex, Aerochamber och L’espace, vilka passar så gott som alla sprayer.

Äldre patienter

Bland patienter i hög ålder är det av särskild vikt att kontrollera inhalationsteknik. Överväg alternativa administrationsformer, främst spray med spacer. Behandling bör fortsätta även in i sen palliativ fas. Överväg sänkt dos inhalationssteroid vid upprepade pneumonier. Vid hjärtkomorbiditet bör man hålla dosen av ß2-agonister så låg som möjligt.

Läs mer i ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”.

Upp