Rekommenderade läkemedel för vuxna

Allergi och andningsorganen
Allergisk rinit - Medel efter anafylaxi - Astma - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Blodsjukdomar
Tromboembolism - Blödningstillstånd - Anemi

Endokrinologi
Sköldkörtelsjukdomar

Gynekologi och urologi
Antikonception - Dysmenorré - Riklig menstruation - Blödningsrubbningar och menstruationsförskjutning - Klimakteriebesvär - Urogenital atrofi - Candidavaginos  - Bakteriell vaginos – Trängningsinkontinens - Avflödeshinder vid benign prostatahyperplasi (BPH) - Erektil dysfunktion

Hjärta-kärl
Angina pectoris - Hjärtsvikt - Frekvensreglerare vid förmaksflimmer - Hypertoni - Hyperlipidemi

Hudsjukdomar
Svampinfektion - Eksem - Psoriasis - Akne - Rosacea - Huvudlöss - Skabb - Kronisk urtikaria - Aktinisk keratos

Infektioner
Antibiotikaresistens - Tonsillit - Okomplicerad rinosinuit - Otit - Pneumoni - Erysipelas - Urinvägsinfektion hos kvinnor - Urinvägsinfektion hos män - Uretrit - Sårinfektioner - Herpes simplex/zoster - Odontogena infektioner - Borrelia - Impetigo

Levnadsvanor
Tobaksbruk - Alkoholbruk - Fysisk aktivitet - Matvanor

Mag- och tarmsjukdomar samt diabetes
Dyspepsi och reflux - Ulcus - Ulcusprofylax - Ulcerös proktit - Förstoppning - Diarré - Irritabel tarm (IBS) - Typ 1-diabetes - Typ 2-diabetes

Munhålan
Kariesprofylax - Muntorrhet – Smärtlindring - Antimykotisk behandling - Antibakteriell behandling om tandborstning ej är möjlig - Antiinflammatorisk behandling vid aftös stomatit - Antibiotikaprofylax inför tandingrepp

Nervsystemet
Nociceptiv smärta - Neuropatisk smärta - Smärtbehandling vid cancer - Fibromyalgi - Långvarig ryggsmärta - Knä- och höftartros - Migrän - Epilepsi - Parkinsons sjukdom - Restless legs syndrome (RLS) - Alzheimers sjukdom - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom - BPSD - Tobaksberoende - Alkoholberoende - Abstinens vid utsättning av bensodiazepiner - Psykos - Tillfällig behandling av orostillstånd - Specifika ångestsyndrom  - Sömnstörning - Depression

Palliativ vård
Smärta - Dyspné - Förvirring - Ospecifikt illamående - Rosslande andning - Ångest - Sömnsvårigheter - Förstoppning

Rörelseapparaten
Inflammation och reumatiska sjukdomar - Akut gikt - Giktprofylax - Osteoporos

Ögon och öron
Bakteriell konjunktivit - Allergisk konjunktivit - Traumatiska hornhinnesår - Tårsubstitut - Glaukom - Extern otit

ATL – Apotekstillverkade läkemedel (extempore)

Äldre och läkemedel
Polyfarmaci - Läkemedelsbiverkningar och olämpliga läkemedel - Hjälpmedel för att underlätta läkemedelsintag

Njurfunktion

Biverkningsrapportering

Miljöeffekter av läkemedel
Läkemedel med stor miljöpåverkan

Läkemedelsgenomgångar
Enkel läkemedelsgenomgång - Fördjupad läkemedelsgen

 

>Framsida reklistan för vuxna. träningskläddkvinna inhalerar astmamedicin.

Om reklistan för vuxna

Listan över rekommenderade läkemedel för vuxna (”rek-listan”) har kommit ut i en ny upplaga för 2018-2019. Listan ger stöd i valet av läkemedel för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv behandling och riktar sig till alla förskrivare av läkemedel.

Listan är framtagen framförallt med tanke på användning i primärvården, men kan också vara till nytta inom specialistvården då man ordinerar läkemedel utanför sitt eget specialistområde.

Rek-listan ges ut i ny upplaga vartannat år och finns i två versioner, ett kortfattat häfte och en fullständig version med bakgrundsmaterial och referenser. Det kortfattade häftet trycks och distribueras inom kort till vårdcentraler och sjukhus.